Till innehåll på sidan

med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

Motion 1999/2000:Fi57 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1999/2000:115
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2000-06-13
Bordläggning
2000-06-14
Hänvisning
2000-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Centerpartiet anser att en viktig förutsättning för tillväxt och livskraft i
hela landet är ett utjämningssystem som, med utgångspunkt i den
enskilda människan, skapar likvärdiga förutsättningar för alla kommuner
att bedriva kommunal verksamhet. Utjämningen skall omfatta alla
kommuner på likvärdiga grunder. Systemet skall inte kompensera för
skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och effektivitet, utan
baseras på mätbara och för kommunerna opåverkbara faktorer, som
mäter strukturella kostnadsskillnader. Centerpartiet anser att ett nytt
system, med enklare regler som stärker den demokratiska kontrollen,
måste utvecklas för framtiden.
För de kommuner som har en egen skattesats som är lägre än den av reger-
ingen fastställda länsvisa skattesatsen uppstår det i nuvarande utjämnings-
system negativa marginaleffekter när den procentuella förändringen av
kommunens eller landstingets eget skatteunderlag, uttryckt i kronor per in-
vånare, mellan två år är större än motsvarande förändring för riket i genom-
snitt. Denna s k pomperipossaeffekt måste avskaffas i ett reformerat system,
då den upplevs som orättfärdig och inkräktar på det kommunala självstyret.
Grundprincipen att ge kommunerna likvärdiga ekonomiska möjligheter skall
dock gälla. En sänkning av kompensationsgraden i dagens system är ett
oacceptabelt sätt att komma till rätta med pomperipossaeffekten.
I propositionen föreslås förändringar i inkomstutjämningen för att minska
de negativa marginaleffekterna. Centerpartiet godtar den av regeringen före-
slagna förändringen eftersom de negativa marginaleffekterna i inkomst-
utjämningen minskas utan att nuvarande kompensationsgrad sänks. Då
förändringen medför att beräkningarna av inkomstutjämningen blir mer
komplicerade anser vi dock att det finns behov av fortsatt utredning för att
skapa ett nytt utjämningssystem, med enklare och mer överblickbara regler.
Detta bör ges regeringen till känna.
Omställningsbidrag till kommuner och landsting med
befolkningsminskning
Centerpartiet har vid upprepade tillfällen pekat på de dramatiska effekter
på kommunernas och landstingens ekonomi som de senaste årens
befolkningsutveckling medför. 210 av landets 289 kommuner minskar i
befolkning. Befolkningsminskningen beror på att människor flyttar, men
också på att invandringen är låg och att barnafödandet är rekordlågt.
Grunden för en positiv och hållbar utveckling i hela landet bygger dels
på ett väl fungerande utjämningssystem som bland annat tar hänsyn till
kraftiga befolkningsförändringar, dels på en helhetspolitik, i synnerhet en
regionalpolitik, som skapar förutsättningar att ta till vara den lokala och
regionala växtkraften. De samhällen där befolkningsunderlaget viker får
högre kostnader för att upprätthålla samhällsstrukturen. För att ge
möjlighet till en anpassning av kostnaderna under lugna former har
Centerpartiet i tidigare riksdagsmotioner krävt en alternativregel i
inkomstutjämningen som tar hänsyn till snabba befolkningsminskningar i
såväl kommuner som landsting.
I det nuvarande systemet för den kommunala kostnadsutjämningen finns
en särskild kompensation som utges vid stor befolkningsminskning. Kom-
munernas kostnadsutjämning innehåller en modell där kommuner vars be-
folkning de senaste tio åren minskat kompenseras med 100 kronor per
invånare för varje procentenhet som minskningen överstiger två procent.
Centerpartiet har både i utredningsskedet och vid riksdagsbehandling av nu-
varande system krävt att denna kompensation också ska gälla för lands-
tingen. Tryggheten i vården är inte förenlig med tvära kast. Även hälso- och
sjukvården har behov av en längre anpassningstid till förändrade
förhållanden. Mot bakgrund av våra tidigare krav ger det viss tillfreds-
ställelse att regeringen nu försöker lösa problemet med stora befolknings-
minskningar även för landstingen. Det är dock inte tillfredsställande att den i
propositionen föreslagna lösningen inte är permanent utan tillfällig och att
problemet med snabba befolkningsminskningar för såväl kommuner som
landsting inte beaktas.
I propositionen föreslår regeringen att ett särskilt omställningsbidrag införs
tillfälligt för åren 2001 och 2002 till landsting vars befolkning under en
femårsperiod minskat med mer än två procent. Omställningsbidraget ska
utgå med 60 kronor per invånare i landstinget för varje procentenhet med
vilken minskningen av befolkningen överstiger gränsen två procent. Reger-
ingens förslag är inte tillfredsställande, dels för att omställningsbidraget är
för lågt, dels för att lösningen är tillfällig. Centerpartiet anser att det
behövs
en permanent lösning inom det befintliga utjämningssystemet. Detta kan
åstadkommas genom att ersättningen vid en befolkningsminskning över en
femårsperiod sätts till 100 kronor per invånare för befolkningsminskning
överstigande 2 procent och att denna regel gäller såväl kommuner som lands-
ting. Detta bör riksdagen besluta om.
Centerpartiet anser dessutom att en alternativregel vid större minskning än
2 procent under en tvåårsperiod bör införas för att mildra effekterna av
snabba befolkningsförändringar. Vid tillämpningen av alternativregeln vid
minskning större än 2 procent under en tvåårsperiod bör ersättningen sättas
något högre, eftersom förändringen sker under en kortare period, förslagsvis
150 kronor per invånare för både kommuner och landsting. Detta bör ges
regeringen till känna.
Konkurrensneutralitet avseende tandvård
Ökad mångfald bland vårdgivare samt ökad konkurrens innebär stora
välfärdsvinster. Alternativ till de offentliga vårdgivarna är viktiga inte
bara för att få resurserna att räcka längre utan också för att säkra valfrihet
åt patienterna. Tandvården bedrivs idag inom två jämnstora sektorer, till
skillnad mot sjukvården där privata vårdgivare svarar för en mycket liten
del. Tandvårdsmarknaden har därmed en särställning bland de
verksamheter som omfattas av kommunkontosystemet. Verksamheten
bedrivs på en avreglerad marknad där fri prissättning och fri
etableringsrätt råder, vilket medför att en olikformig behandling i
skattehänseende får större effekter på detta område än för övriga
verksamheter. Centerpartiet anser därför att det är av stor vikt att rätta till
den obalans i konkurrens som råder mellan offentlig och privat tandvård
på grund av mervärdesskattereglerna. Till skillnad mot regeringen tror vi
dock inte att denna konkurrensneutralitet kommer att lösas på frivillig
väg. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag
för att säkerställa konkurrensneutralitet inom tandvården.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att skapa ett nytt utjämningssystem med enklare
och mer överblickbara regler,
2. att riksdagen beslutar att som en permanent lösning låta
ersättningen vid en befolkningsminskning över en femårsperiod vara
100 kr per invånare för befolkningsminskning överstigande 2 % för
såväl kommuner som landsting,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att införa en alternativregel vid större
befolkningsminskning än 2 % under en tvåårsperiod,
4. att riksdagen hos regeringen begär förslag för att säkerställa
konkurrensneutralitet inom tandvården.

Stockholm den 13 juni 2000

Yrkanden

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att skapa ett nytt utjämningssystem med enklare och mer överblickbara regler
  Behandlas i:

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att skapa ett nytt utjämningssystem med enklare och mer överblickbara regler
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 3. att riksdagen beslutar att som en permanent lösning låta ersättningen vid en befolkningsminskning över en femårsperiod vara 100 kr per invånare för befolkningsminskning överstigande 2 % för såväl kommuner som landsting
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 4. att riksdagen beslutar att som en permanent lösning låta ersättningen vid en befolkningsminskning över en femårsperiod vara 100 kr per invånare för befolkningsminskning överstigande 2 % för såväl kommuner som landsting
  Behandlas i:

 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att införa en alternativregel vid större befolkningsminskning än 2 % under en tvåårsperiod
  Behandlas i:

 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att införa en alternativregel vid större befolkningsminskning än 2 % under en tvåårsperiod
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 7. att riksdagen hos regeringen begär förslag för att säkerställa konkurrensneutralitet inom tandvården.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 8. att riksdagen hos regeringen begär förslag för att säkerställa konkurrensneutralitet inom tandvården.
  Behandlas i:

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.