Till innehåll på sidan

med anledning av prop.l988/89:l 13 om ändring i brottsbalken (tjänstefel)

Motion 1988/89:Ju36 av Kent Lundgren (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1988/89:113
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1989-04-05
Bordläggning
1989-04-07
Hänvisning
1989-04-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:Ju36

av Kent Lundgren (mp)

med anledning av prop.l988/89:l 13 om ändring i
brottsbalken (tjänstefel)

I prop. 1988/89:113 tar regeringen tag i tjänstefelsfrågan, som länge varit en
het potatis i debatten och som engagerat många i vårt avlånga land. Många
är nog också av den uppfattningen att förslaget borde gått längre i sin
straffrättsliga grund med tanke på alla de fall av myndighetsmissbruk,
som lett till att Sverige fått så mycket negativ PR i Europadomstolen men
undertecknad anser att det är rätt att använda ett lugnt tempo, så att vi får
pröva oss fram till en lagom nivå.

Vad som är mera allvarligt är att regeringen inte samtidigt tar tag i den
andra aspekten av myndighetsövergrepp och vårdslös myndighetsutövning,
dvs den som handlar om politikeransvar enligt likartade normer som
det nu föreslagna tjänstemannaansvaret.

Det finns motioner om detta, JO har i remissomgången påtalat detta,
liksom även kammarrätten i Stockholm. Det enda regeringen gör är att
hänvisa till kommunalansvarsutredningen 0986:02 samt dir.1986:15, som
skall utreda det straffrättsliga ansvaret för förtroendevalda inom kommuner
och landsting.

Denna utredning har således hållit på sedan 1986 och borde vid detta
laget ha tillräckligt med underlag framme för ett lagförslag inom sina direktivramar.

Men med tanke på den kö av ärenden som f.n. belastar KU, så borde det
vara ganska tydligt att det är lika aktuellt att lägga politikeransvar även på
regerings- och riksnivån.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen begär att regeringen snarast skall presentera ett lagförslag
om politikeransvar omfattande samtliga nivåer.

Stockholm den 5 april 1989

Kent Lundgren (mp)

Svenskt Tryck Stockholm 1989

Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen begär att regeringen snarast skall presentera ett lagförslag om politikeransvar omfattande samtliga nivåer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen begär att regeringen snarast skall presentera ett lagförslag om politikeransvar omfattande samtliga nivåer.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.