Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter

Motion 2021/22:4303 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:49
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-18
Granskad
2021-11-22
Bordlagd
2021-11-23
Hänvisad
2021-11-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2021/22:49 Märkning och registrering av katter.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen Märkning och registrering av katter att krav på märkning och registrering av katter ska införas i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Jordbruksverket föreslås bli ansvariga för att föra register över katt­ägare. Kattägare blir också skyldiga att betala en avgift för registreringen. Länsstyrelsen föreslås få möjligheten att meddela förelägganden om att bestämmelserna ska följas och förena detta med viten.

Uppskattningsvis 1,4 miljoner katter och uppemot 700 000 hushåll omfattas. Vidare uppskattas ca 100 000 katter vara bortsprungna, övergivna eller födda vilt.

Regeringen framhåller ett antal negativa konsekvenser av att katter rör sig fritt utom­hus, bl.a. att de i likhet med övriga vilda djur löper risk att få mask eller parasiter (som fästingar) och att de utövar sitt naturliga jaktbeteende med följder för gnagare och fåg­lar. Bland de olägenheter som regeringen framhåller ingår även katternas tendens att uträtta naturliga behov på diverse platser. Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter stipulerar redan vikten av att katter hålls under sådan tillsyn och skötsel att de inte orsakar skador eller olägenheter. De kattrelaterade olägenheter regeringen framhåller kan främst antas bli ett problem när katternas antal lokalt blir stort. I förhållande till katters välbefinnande stipulerar djurskyddslagen (2018:1192) att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom men den uttrycker även en bestämmelse om att djur av tamdjursart inte får överges.

Regeringens förslag om ett krav på märkning och registrering av katter välkomnas av de organisationer som i dag engagerar sig för upphittade övergivna katter och uppges av t.ex. Djurskyddet Sverige vara ett steg på vägen för att komma till rätta med de all­varliga djurskyddsproblem som är förknippade med övergivna och förvildade katter. Men proportionaliteten i förslaget ifrågasätts av både Integritetskyddsmyndigheten och Jordbruksverket. Den sistnämnda myndigheten, som av regeringen också åläggs ansvaret för registerhållning, avstyrker förslaget och framhåller att kostnaderna och administratio­nen för Sveriges katthållare långt överskrider den nytta som förslaget kan ge. Myndighe­ten bedömer också att efterlevnaden av kraven kan förväntas vara låg hos i synnerhet de mindre ansvarstagande katthållarna.

I förhållande till detta framgår också att Sveriges Kattklubbars Riksförbund (Sverak) redan i dag håller ett kattregister med ca 350 000 katter. Sveraks register uppfyller kraven som ställs i promemorian och är sökbart online dygnet runt, året runt. Detta är ett mer kostnadseffektivt alternativ som förbundet dessutom uppger sig kunna fortsätta driva och utveckla utan att staten ska bära kostnaderna.

Hemlösa katter är ett problem som behöver lösas. Men med ledning av den bristande proportionaliteten mellan kostnad och nytta samt de alternativ som står till buds föreslår Kristdemokraterna att propositionen avslås.

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Larry Söder (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår regeringens proposition 2021/22:49 Märkning och registrering av katter.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.