Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:155 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Motion 2021/22:4616 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:155
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-06
Granskad
2022-04-07
Bordlagd
2022-04-08
Hänvisad
2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utveckla åtgärderna, t.ex. vad gäller teknik och arbetssätt, för att motverka fusk på högskoleprovet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna ställer sig positiva till att stävja alla former av fusk vid högskoleprovet. Högskoleprovet är en viktig möjlighet för människor i Sverige att få en chans att komma in på högskolan. Finns det fler behöriga till en utbildning på högskolan är regeln att ett urval ska ske, och i det urvalet är huvudregeln att en tredjedel av grundurvalet kan vara sökande med resultat från högskoleprovet. Det ökar chanserna för fler att ha möjlighe­ten att komma in på en högskoleutbildning. Det kan handla om elever som nyligen tagit studenten och som inte har tillräckligt höga betyg från gymnasiet eller om äldre indivi­der som har varit yrkesverksamma och som önskar börja en högskoleutbildning. Ska Sverige vara en ledande kunskapsnation som ska kunna konkurrera med omvärlden krävs det fler studenter på högskoleutbildningar. Därför är det viktigt att högskoleprovet har högt förtroende när det gäller att alla skriver på lika villkor och att fusk under inga omständigheter kan förekomma eller accepteras. Det finns redan i dag ordningsregler för personer som skriver högskoleprovet och sanktioner för dem som upptäcks ha fuskat.

Trots detta förekommer fusk på högskoleprovet. Det har exempelvis rapporterats om deltagare som fuskat med hjälp av elektroniska hjälpmedel och teknik och på det sättet fuskat sig till ett högt provresultat. Dessutom finns alltid en risk att fusket sker på nya sätt. Fusk hotar högskoleprovets legitimitet. Den som med hjälp av fusk lyckats få ett högt testresultat och med hjälp av resultatet tagit sig in på en högskoleutbildning har gjort detta på en annan individs bekostnad.

Vi välkomnar intentionen i propositionen med en ny lag om in- och utpasserings­kontroller vid högskoleprovet som syftar till att förhindra fusk. Att begränsa tillgången till själva provets material är en bra början för att förhindra proven att läcka innan start. Denna metod innebär att den som leder provet, provledaren, inte har tillgång till alla delar av provet direkt på morgonen. Detta är inte hela lösningen, men en bra åtgärd för att förhindra fusk. På samma sätt anser vi att det är rimligt att kunna använda sig av in- och utpasseringskontroller. Likadant är det rimligt att kontroller görs av väktare.

Vi invänder inte mot propositionens förslag. Däremot anser vi att de begränsningar som regeringen gör i åtgärderna kan diskuteras. Regeringen begränsar hur många prov­deltagare som får kontrolleras. Vidare föreslås att en deltagare får kontrolleras maximalt två gånger varje provdag. Kontroller ska naturligtvis inte göras i onödan. Däremot ser vi inga tungt vägande skäl att begränsa kontrollerna på det sätt som gjorts. Det bör över­vägas om dessa begräsningar verkligen är motiverade. 

Regeringen avfärdar i propositionen vissa tekniska lösningar för att kontrollera och motverka fusk. Ett exempel är att elektroniska störsändare avfärdas. Bedömningen är säkert helt rimlig utifrån känd kunskap för stunden. Samtidigt vet vi att teknikutveck­lingen i vårt samhälle går fort. Ny teknik kan både öppna för nya former av fusk som nya former av stävjande. Att på förhand avfärda viss teknik bör inte ske. Tvärtom bör regeringen överväga nya och andra tekniska lösningar om det på ett rimligt sätt kan bidra till att motverka fusk. Till det ska sägas att teknik kan vara en kostnadseffektiv lösning i jämförelse med en kostsam åtgärd som användning av ordningsvakter och kroppsvisitationer.

Vi anser att regeringen ska få riksdagens uppdrag att överväga och vid behov åter­komma med ett utvecklat förslag för att motverka fusk på högskoleprovet. Det handlar om såväl teknik som arbetssätt och annan begränsning som finns i dag.

 

 

Lars Hjälmered (M)

Josefin Malmqvist (M

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utveckla åtgärderna, t.ex. vad gäller teknik och arbetssätt, för att motverka fusk på högskoleprovet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.