Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:112 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Motion 2021/22:4396 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:112
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-09
Granskad
2022-02-10
Bordlagd
2022-02-15
Hänvisad
2022-02-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda och återkomma med förslag på hur helt digitala stämmor kan möjliggöras permanent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under våren 2020 infördes temporär lagstiftning för att minska spridningen av covid-19 som möjliggjort för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra poströstning också när detta inte medges i bolagsordning eller stadgar samt att helt digitala stämmor kunnat genomföras. Lagen var tidsbegränsad, först till utgången av 2020 och därefter förlängd till utgången av 2021, och regeringen föreslår nu ett återinförande till utgången av 2022 genom proposition 2021/22:112 Återinförande av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vi är i grunden positiva till den lagstiftning som infördes under 2020 för att minska smittspridningen av covid-19, men viss kritik har framförts mot systemet med post­röstning, då det bl.a. uppfattats som rättsosäkert och bidrar till mycket administration. Att möjliggöra poströstning har motiverats av att alla aktieägare respektive medlemmar – också de utan teknisk utrustning eller kompetens nog – ska kunna utöva sin rösträtt. Men det har också motiverats med att lagförslaget införts snabbt och därmed tillämpats med kort varsel, vilket uppfattats ge otillräcklig tid för omställning. Då vi inte vetat hur länge pandemin skulle pågå påpekade vi moderater tidigt behovet av att skyndsamt utreda frågan om när och i så fall hur poströstning ska genomföras närmre för att nå en permanent lösning. Något som inte hörsammats av regeringen.

Därtill anser att vi att helt digitala stämmor har fler fördelar än att det minskar smittspridning av covid-19. För många är det enklare att delta digitalt. Vad gäller aktieägare är det t.ex. många som bor på en annan ort än orten där stämman hålls, för vilka ett digitalt deltagande ofta är en förutsättning för att kunna delta. Dessutom är kostnaden för att arrangera fysiska stämmor ofta höga, digitala stämmor kan därmed utgöra en kostnadsbesparing.

I Sverige är vanligtvis endast s.k. hybridstämmor tillåtna, dvs. att man kan delta i en stämma på distans men själva stämman måste genomföras i en fysisk lokal. Men det är sedan tidigare möjligt att genomföra helt digitala stämmor i bl.a. USA och Danmark. Om regeringens proposition antas av riksdagen har det varit möjligt att hålla helt digitala stämmor under tre års tid i Sverige. Vi bör inte backa in i framtiden utan det bör, också efter pandemin, vara möjligt att genomföra helt digitala stämmor i Sverige.

Regeringen bör därför – vilket vi moderater påpekade redan i samband med förläningen av lagstiftningen år 2021 – utreda och återkomma med förslag på hur helt digitala stämmor i aktiebolag och ekonomiska föreningar kan möjliggöras permanent. I samband med det bör också frågan om poströstning övervägas likväl som om aktieägare ska tillskrivas rätten att delta digitalt i t.ex. stämmor för börsnoterade bolag.

 

 

Viktor Wärnick (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Püss (M)

David Josefsson (M)

Ida Drougge (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda och återkomma med förslag på hur helt digitala stämmor kan möjliggöras permanent och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.