Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Motion 2021/22:4256 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:10
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-02
Granskad
2021-11-05
Bordlagd
2021-11-09
Hänvisad
2021-11-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvecklingen av den svenska väpnade styrkan i Task Force Takuba ska vara genomförd senast den 31 december 2022 och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i det fall den maliska ledningen skulle göra verklighet av samarbete med legosoldater, ska det svenska deltagandet i insatsen Task Force Takuba omedelbart avslutas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2022 för att på malisk inbjudan delta i insatsen Task Force Takuba i Mali och att styrkan även ska kunna verka på Nigers territorium inom ramen för deltagandet i insatsen, förutsatt att en inbjudan från Niger finns. Den totala styrkan beräknas under normala omständig­heter bestå av högst 150 personer. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna för­stärkas med högst 100 personer. Det svenska förbandet ska framför allt kunna under­stödja, undsätta och förstärka pågående insatser inom Task Force Takuba. Det svenska bidraget ska också kunna bidra till att genomföra Task Force Takubas mandat i övrigt inom befintliga resurser och förmågor. Det är givetvis så, precis som regeringen anför, att ett svenskt bidrag till Task Force Takuba skulle bidra till att bygga viss förmåga hos svenska nationella förband och staber genom att ge den personal som ingår erfarenheter av att tjänstgöra i en internationell kontext. Vidare är det riktigt att interoperabilitet och förståelse för metoder, procedurer och arbetssätt främjas genom arbetet i en multinatio­nell insats. Det säkerhetspolitiska läget i vårt eget närområde är dock det sämsta sedan kalla krigets dagar. Sverigedemokraterna anser därför att Sverige i nuläget behöver fokusera på uppbyggnad av såväl det militära som det civila försvaret, på vår egen för­svarsförmåga och på utbildning av nya officerare framför deltagandet i internationella insatser som den i Mali. Det har även på många håll inom Försvarsmakten efterfrågats ett andrum från internationella insatser för att kunna fokusera på det nationella försva­ret. Regeringen beräknar att kostnaden för det svenska bidraget under 2022 kommer att uppgå till högst 170 miljoner kronor. Sverigedemokraterna anser att dessa pengar i stället bör användas för uppbyggnad av det nationella försvaret. Vi föreslår därför att den svenska väpnade styrkan bestående av högst 250 personer till förfogande i insatsen Task Force Takuba i Mali avvecklas och att avvecklingen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Uppgifter om att Malis ledning överväger samverkan med legosoldater är mycket oroande. Legosoldater har förekommit i andra stater i regionen och deras närvaro har försvårat en demokratisk utveckling. Det finns också uppgifter om att folkrättsbrott har förekommit där legosoldater varit inblandade. Sverigedemokraterna menar att om Malis ledning skulle inleda något samarbete med legosoldater så är detta oacceptabelt och måste omedelbart leda till att den svenska väpnade styrkan i insatsen Task Force Takuba dras tillbaka.

 

 

Aron Emilsson (SD)

 

Björn Söder (SD)

Per Söderlund (SD)

Mats Nordberg (SD)

Roger Richthoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvecklingen av den svenska väpnade styrkan i Task Force Takuba ska vara genomförd senast den 31 december 2022 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:UFöU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i det fall den maliska ledningen skulle göra verklighet av samarbete med legosoldater, ska det svenska deltagandet i insatsen Task Force Takuba omedelbart avslutas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:UFöU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.