Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:3774 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:42
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-11-18
Bordlagd
2020-11-19
Granskad
2020-11-19
Hänvisad
2020-11-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:42.

Motivering

Centerpartiet röstade redan på EU-nivå nej till det vapendirektiv som regeringen nu vill införa. Vår kritik har genomgående handlat om att direktivet inte uppfyller de krav på proportionalitet och rättssäkerhet som krävs, samt i första hand slår mot laglydiga vapeninnehavare i stället för den organiserade brottsligheten. Kritiken går igen när förslaget nu läggs fram som en proposition för att implementeras i svensk lagstiftning.

Centerpartiet menar att regeringens förslag, trots justering, alltjämt går längre än vad direktivet kräver, exempelvis vad gäller regleringen av löstagbara magasin. Vi invänder också mot den omklassificering av skjutvapen och ammunition som följer av direktivet. Vi ser också en rättslig tillämpningsproblematik då såväl ljuddämpare som löstagbara magasin är svårdefinierade. En invändning som även Lagrådet tidigare uppmärksam­mat.

Beskrivningen i propositionen av ljuddämpare och vapenmagasin som en säker­hetsrisk är inte verklighetsförankrad. Ljuddämpare och vapenmagasin utgör i sig ingen säkerhetsrisk. Att löstagbara magasin blir tillståndspliktiga motverkar inte våldsbrott. Däremot innebär införandet av en sådan tillståndsplikt ökad byråkrati och praktiska problem.

Svensk reglering av skjutvapen och ammunition håller redan idag internationellt sett en hög skyddsnivå. De förändringar som nu föreslås kommer att innebära ökad byrå­krati och ökade kostnader för enskilda vapeninnehavare och ändå skjuta förbi målet med lagstiftningen – att sätta stopp för illegala vapen. Förslaget innebär också att laglydiga medborgare riskerar att begå brott med fängelse i straffskalan för att man råkar ha ett gammalt magasin liggande på vinden, eller har kvar ett gammalt magasin från ett vapen som man inte längre äger. Det är inte rimligt. Därför yrkar vi avslag på regeringens proposition.

 

 

Johan Hedin (C)

Helena Vilhelmsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2020/21:42.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.