Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:3770 av Johan Forssell m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:42
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-11-18
Bordlagd
2020-11-19
Granskad
2020-11-19
Hänvisad
2020-11-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.

Motivering

När Sverige nu ska införa EU:s nya vapendirektiv riskerar vår lagstiftning att gå betyd­ligt längre än vad EU faktiskt kräver. Moderaterna har varit tydliga med att vi inte kommer att medverka till att införa några onödiga regler i vapenlagstiftningen som försvårar jägarnas möjlighet att bedriva jakt och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Redan i dag uppfyller den svenska lagstiftningen många av de krav som ställs i vapendirektivet. Att införa nya krav utöver de EU-gemensamma bidrar till ökad administration och ökat regelkrångel för de som innehar vapen för jakt och skytte och riskerar att leda till ökade handläggningstider hos redan överbelastade myndigheter.

Sverige ska naturligtvis följa gemensamma EU-regler men att regeringen gång på gång återkommer med förslag som i olika delar går längre än vad direktivet kräver är obegripligt när förslagen så tydligt saknar stöd i riksdagen. Fyra gånger har regeringen exempelvis tagit fram olika förslag avseende reglering av vapenmagasin som går längre än vad EU-rätten kräver och regeringen väljer fortfarande att inte utnyttja undantaget från märkning av historiska vapen som finns i direktivet för att nämna två tydliga exempel. Moderaternas utgångspunkt är att ändringsdirektivet ska implementeras så att det fyller sitt syfte och där ingår inte att lägga ytterligare restriktioner på Sveriges lag­liga vapenägare.

Sverige borde aktivt skydda svenska jägares och skyttars intressen när ändringarna till följd av ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv genomförs i svensk lag. Jakt utgör en viktig del av den svenska viltförvaltningen och i sportskyttet finns en folkrörelse som engagerar många och som dessutom har starka kopplingar till både totalförsvaret och idrottsrörelsen. Det är värden som Moderaterna vill skydda.

Eftersom förslagen i propositionen på flera punkter är mer långtgående än vad som krävs för att implementera ändringsdirektivet anser Moderaterna att riksdagen bör avslå propositionen.

 

 

Johan Forssell (M)

 

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.