Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Motion 2020/21:4095 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:208
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Hänvisad
2021-06-15
Inlämnad
2021-06-15
Granskad
2021-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöd vid korttidsarbete för perioden den 1 juli–30 september 2021 ska kunna sökas fr.o.m. den 1 juli 2021 och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga möjligheten till ansökan efter utgången av november 2021 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan pandemin bröt ut har Moderaterna konsekvent drivit regeringen framåt i den ekonomiska krispolitiken. Moderaternas förslag och politiska initiativ utgör en stor del av alla de ekonomisk-politiska krisåtgärder som röstats igenom i riksdagen under 2020 och 2021.

Moderaternas ambition med krispolitiken har varit att stötta före pandemin väl­mående företag och deras anställda för att kunna rädda jobb och säkra att företagen har förutsättningar att övervintra krisen. De initiativ som Moderaterna har tagit kring krisåtgärder i riksdagen, liksom arbetet med att förbättra regeringens olika förslag, har varit avgörande för att rädda jobb och för att stötta näringsliv och hushåll under det senaste året. Moderaterna har även i riksdagen tagit fler initiativ för att säkra att stöden är effektiva och de facto når fram till företagen och betalas ut, liksom nödvändiga förlängningar och förbättringar av de olika stöden.

Regeringen bär ett stort ansvar för att företag som har all rätt att få stöd och hjälp svävar i ovisshet i flera månader på grund av väntetid för stödet vid korttidsarbete. De långa handläggningstiderna för stöd vid korttidsarbete som hotar hela stödets funktion har medfört att omställningsstödet blir av ännu större betydelse för krisande företag.

Riksdagen har bl.a. sedan tidigare, på Moderaternas initiativ, riktat ett tillkänna­givande till regeringen om att omställningsstödet ska förbättras genom att inkludera lönekostnader i stödet. Det är av vikt framför allt för företag och anställda i tjänste­sektorn som inte har kunnat nyttja stöd vid korttidsarbete på samma sätt som företag inom exempelvis industrin. Regeringen har ännu inte redogjort för hur eller när man konkret avser att vidta åtgärder för att möta detta tillkännagivande.

Regeringen föreslår i den extra ändringsbudgeten en ny jämförelsemånad för stöd vid korttidsarbete, april 2021, för stödmånader som infaller under perioden den 1 juli–30 september 2021. Regeringen föreslår även att för stödmånader under perioden den 1 juli–30 september 2021 ska ansökan om preliminärt stöd ha kommit in till Tillväxtverket senast vid utgången av november 2021 och att avstämning för samma period ska göras vid utgången av november 2021. Stöd vid korttidsarbete för perioden den 1 juli–30 september 2021 borde kunna sökas redan fr.o.m. den 1 juli 2021 och möjligheten att söka stödet borde även förlängas till efter utgången av november 2021.

Att Tillväxtverket bedömer att de först i november 2021 kommer att kunna hantera ansökningar, avstämningar och utbetalningar för den nya perioden för stöd vid korttids­arbete är oacceptabelt. Regeringen hänvisar till att Tillväxtverket behöver anpassa sina it-system som skäl för den långsamma handläggningen. Det är anmärkningsvärt snart ett och ett halvt år in i pandemin. Detta medför allvarliga konsekvenser för företagens förmåga att hantera krisens effekter. Det är dessutom något som går emot det som riksdagen tillkännagav för regeringen om att säkra snabbare behandling av stöd vid korttidsarbete. Riksdagen uppmanade regeringen i maj 2021 att säkerställa att hand­läggningstiderna förkortas ytterligare för stödet vid korttidsarbete genom resursför­stärkningar, lagändringar och genom att överväga en tidsgaranti, tillsammans med åtgärder för att hitta och avfärda de som försöker använda stödet utan att ha rätt till det, liksom att se över straffbestämmelserna vid missbruk av eller fusk med stödet.

Riksdagen har även riktat ett tillkännagivande till regeringen om att den skyndsamt bör se över reglerna om korttidspermittering för att underlätta för företag inom hårt drabbade branscher att behålla sina anställda, genom att säkra en större flexibilitet i regelverket, särskilt när det gäller jämförelsemånad för säsongsvarierande verksamhet. Regeringen konstaterar i den aktuella propositionen att det tillkännagivandet inte är slutbehandlat, vilket är under all kritik givet situationen för många säsongsberoende näringar. Det är av stor betydelse att den flexibiliteten säkras i den nya stödperioden för stöd vid korttidsarbete.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Magdalena Schröder (M)

Sofia Westergren (M)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöd vid korttidsarbete för perioden den 1 juli-30 september 2021 ska kunna sökas fr.o.m. den 1 juli 2021 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga möjligheten till ansökan efter utgången av november 2021 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.