Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:121 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset

Motion 2020/21:3879 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:121
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-15
Bordlagd
2021-03-16
Hänvisad
2021-03-16
Granskad
2021-03-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera tidsperioden för det förstärkta stödet vid korttidsarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ställer sig i väsentliga delar bakom regeringens proposition. Sverigedemokraterna har tidigare påtalat att även lönekostnader bör klassificeras som fasta kostnader för de företag som helt tvingas stänga ned sin verksamhet till följd av pandemilagen. Det är således positivt att propositionen instämmer i den analysen: Regeringen bedömer dock att det är lämpligt att företag som tvingas stänga sin verksamhet till följd av sådana beslut som ger rätt till nedstängningsstöd även får inkludera lönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter, vid beräkningen av de fasta kostnaderna. Det bör dock påtalas att ett dylikt beslut borde ha fattats redan i anslutning till lagen som över huvud taget möjliggjorde nedstängningar av hela verk­samheter, något som Sverigedemokraterna redan då påtalade. Regeringen uppvisar återigen en nonchalans samt en bristande förståelse gentemot företagare och närings­idkare.

Tillika är det givetvis positivt att det förstärkta stödet (80 procent) vid korttidsarbete förlängs. Däremot är Sverigedemokraterna av uppfattningen att detta bör gälla under hela stödperioden, dvs. även för maj och juni, i stället för enbart april, i likhet med flera av remissinstanserna. Givet nuvarande kunskap om smittspridning, vaccinationstakt och dylikt är det sannolikt att samhället kommer att präglas av restriktioner, med begränsad ekonomisk aktivitet som följd, fram till åtminstone halvårsskiftet. För näringslivet i stort vore det fördelaktigt att ha kännedom om regelverket på i vart fall ett par månaders sikt hellre än att avvakta nya politiska besked månad för månad. Vidare, i ett läge där smitt­spridningen kraftigt avtar, vaccinationstakten ökar betänkligt och ekonomin återgår till ett mer normalt tillstånd finns det givetvis inga incitament för det enskilda företaget att fortsatt ha en stor del av personalstyrkan permitterad enkom för att möjligheten finns. Varje normal företagare vill självfallet att personalen ska komma tillbaka till sina jobb på full styrka. Givet en mer negativ utveckling bör möjligheten till förstärkt stöd likväl fortsatt finnas.

Frånsett ovanstående ställer sig Sverigedemokraterna bakom förslagen om ändrade ramar, liksom det utökade bemyndigandet gentemot Folkhälsomyndigheten. Med anledning av Sverigedemokraternas sammantagna ställningstagande finns det dock anledning för regeringen att utvärdera om den föreslagna anslagshöjningen är tillräcklig.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera tidsperioden för det förstärkta stödet vid korttidsarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU44
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.