Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Motion 2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:86
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-31
Bordlagd
2020-04-02
Granskad
2020-04-02
Hänvisad
2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag.

Motivering

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2021 för att på malisk inbjudan delta i insatsen Task Force Takuba i Mali och att styrkan även ska kunna verka på Nigers territorium inom ramen för deltagandet i insatsen, förutsatt att en inbjudan från Niger finns. Den totala styrkan beräknas under normala omständlig­heter bestå av högst 150 personer. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna för­stärkas med högst 100 personer. Det svenska förbandet ska framför allt kunna under­stödja, undsätta och förstärka pågående insatser inom Task Force Takuba. Det svenska bidraget ska också kunna bidra till att genomföra Task Force Takubas mandat i övrigt inom befintliga resurser och förmågor.

Det är givetvis så, precis som regeringen anför, att ett svenskt bidrag till Task Force Takuba skulle bidra till att bygga förmåga hos svenska nationella förband och staber genom att ge den personal som ingår erfarenheter av att tjänstgöra i en internationell kontext. Vidare är det riktigt att genom arbetet i en multinationell insats främjas interoperabilitet och förståelse för metoder, procedurer och arbetssätt.

Det säkerhetspolitiska läget i vårt eget närområde är dock det sämsta sedan kalla krigets dagar. Sverigedemokraterna anser därför att Sverige i nuläget behöver fokusera på uppbyggnad av såväl det militära som det civila försvaret, på vår egen försvars­förmåga och på utbildning av nya officerare framför deltagandet i internationella insatser som den i Mali. Det har även på många håll inom Försvarsmakten efterfrågats ett andrum från internationella insatser för att kunna fokusera på det nationella försvaret.

Regeringen beräknar att kostnaden för det svenska bidraget under 2020 kommer att uppgå till högst 190 miljoner kronor och 2021 till högst 190 miljoner kronor. SD anser att dessa pengar i stället bör användas för uppbyggnad av det nationella försvaret.

Av denna anledning avstyrker SD regeringens proposition om att medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2021 för att på malisk inbjudan delta i insatsen Task Force Takuba i Mali.

 

 

Björn Söder (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Markus Wiechel (SD)

Roger Richthoff (SD)

Tobias Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

 

 

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.