Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:187 Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3645 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:187
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Bordlagd
2020-06-17
Hänvisad
2020-06-17
Inlämnad
2020-06-17
Granskad
2020-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera rekapitaliseringen av SAS AB och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera kapitaltillskottet till Swedavia AB i förhållande till Arlandas framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är överlag positiva till regeringens proposition om ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset. Vi har genomgående varit tydliga med att det är viktigt att skydda utsatta grupper, både för att minska smittspridningen men även för att utsatta inte ska drabbas hårt ekonomiskt. Att det finns tillfälligt utvidgad rätt till sjukpenning i förebyggande syfte, smittbärarpenning och tillfällig föräldrapenning är ett steg i ledet för att minska smittspridningen och är nödvändigt, även om vi vill framhålla att en storskalig testning i ett tidigt skede – i enlighet med vad Sverigedemokraterna har förespråkat – hade varit önskvärt.

Restriktionerna för in- och utrikesresor som införts på grund av covid-19-pandemin har drabbat flygindustrin särskilt hårt. Medan restriktionerna har varit nödvändiga för att minska smittspridningen har det inneburit att flygtrafiken minskat kraftigt, med be­tydliga ekonomiska konsekvenser som följd, både för flygbolag och flygplatser – stora som små.

Sverige är ett stort och avlångt land. Vi är beroende av flygtrafiken när det kommer till privata resor och för att möta näringslivets behov av kommunikationer, men även för att upprätthålla samhällsnödvändiga transporter såsom brandflyg, ambulansflyg, polis och försvar. Att det finns flygplatser utspritt över landet är av vikt för Sveriges tillväxt, för vår säkerhet och för vårt välbefinnande. Att staten har möjlighet att delta i en rekapitalisering av SAS AB och Swedavia AB är Sverigedemokraterna positiva till, likaså att anslaget 1:6 Ersättning avseende icke-statliga flygplatser inom utgiftsområde 22 Kommunikationer höjs, och att nya anslag 1:20 Tillskott till Luftfartsverket och 1:21 Tillskott till Sjöfartsverk­et förs upp på statens budget.

Den svenska flygindustrin behöver dock förutsättningar för att överleva och utveck­las på lång sikt, vilket försvåras av regeringens otydliga hållning och tvära kast om framtidens flyg. För att detta ska kunna uppnås i en bransch som kännetecknas av lång­siktiga och kostsamma investeringar måste det råda absolut klarhet om att svensk flyg­industri ska konkurrera på marknadsmässiga villkor och att kommande kapacitetsbehov behöver tillgodoses.

Kapitalinsatser i statliga ägda företag

Regeringen har föreslagit att anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag ökas med 8 300 000 000 kronor och bemyndigar regeringen att för statens räkning förvärva aktier eller andelar eller vidta andra liknande åtgärder som syftar till att rekapitalisera SAS AB, Swedavia AB samt Lernia AB.

Medan Sverigedemokraterna är positiva till dessa insatser vill vi framhålla att kapital­tillskottet till SAS AB ska syfta till att ge företaget en möjlighet att överleva på kort och lång sikt, och inte förenas med krav på utsläppsmål som har en negativ inverkan på bo­lagets lönsamhet.

SAS AB har högre uppsatta mål på reducering av koldioxidutsläpp än IATA (International Air Transport Association), och det är viktigare att bolaget får fortsätta det arbetet, förenat med lönsamhet, än skärpta krav på utsläppsreduktioner med ökade kostnader och framtida behov av ytterligare rekapitalisering som följd. Regeringen bör mot den här bakgrunden utvärdera rekapitaliseringen av SAS. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Swedavia AB:s verksamhet har i samband med de införda reserestriktionerna i princip avstannat, samtidigt som de flygplatser som koncernen äger och driver kommer att vara viktiga när restriktionerna upphör. Att bolaget får ett kapitaltillskott för att väga upp för delar av intäktsbortfallet är behövligt. Sverigedemokraterna ser dock med skepsis på att de två projekten på Stockholm Arlanda Airport som avser att tillföra ny kapacitet genom en ny pir och förbättrad bagagehantering har pausats, särskilt i ljuset av att ett av reger­ingspartierna har gett uttryck för att de pausade projekten var en förutsättning för kapital­tillskottet. Sverigedemokraterna vill här framföra att Stockholm Arlanda Airports fram­tida utveckling måste säkerställas. Regeringen bör därför utvärdera kapitaltillskottet i förhållande till Arlandas framtida utveckling.

Det statligt ägda bemannings- och utbildningsföretaget Lernia AB har de senaste åren gått med förlust. Enligt bolaget själva har det berott på ökad konkurrens, fallande priser och därpå kraftigt fallande volymer inom utbildning, och man bad därför om ett kapitaltillskott på 450 miljoner kronor i början av 2020.

Sverigedemokraterna vänder sig emot att skattebetalarna ska finansiera ett statligt utbildningsföretag som går med förlust, på en marknad som i övrigt präglas av hög konkurrens. Det kan omöjligen ligga i någons intresse att skattemedel används för att konkurrera ut privata företag. Medan de rådande förutsättningarna till följd av den på­gående pandemin motiverar ett kapitaltillskott för att undvika en kritisk likviditetssitua­tion och obestånd är det Sverigedemokraternas mening att statens innehav i Lernia AB på sikt ska avyttras.

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera rekapitaliseringen av SAS AB och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera kapitaltillskottet till Swedavia AB i förhållande till Arlandas framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.