Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Motion 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:110
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-26
Bordlagd
2020-03-30
Granskad
2020-03-30
Hänvisad
2020-03-31

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på begäran av Finland bör få sätta in svenska väpnade styrkor för att i enlighet med internationell rätt stödja Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en möjlighet att besluta att en finsk militär styrka som lämnar operativt militärt stöd till Sverige ska ha befogenhet att fatta beslut om undanförsel eller förstöring enligt lagen om undanförsel och förstöring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har länge förespråkat ett defensivt försvarsförbund med Finland. Sverige och Finland möter samma säkerhetspolitiska utmaningar med hänsyn till län­dernas gemensamma geografiska läge. Sverige och Finland har därutöver starka kultu­rella och politiska band och en lång gemensam historia. Genom ett försvarsförbund höjs tröskeleffekten och nya strategiska djup skapas, vilket stärker ländernas försvarsför­måga. Ett försvarsförbund med Finland ska inte ha som uttalat syfte ett försvar mot en utpekad part, utan syftar till att befria de båda länderna från eventuella yttre politiska och militära påtryckningar.

Som ett led i att bygga detta försvarsförbund välkomnar SD regeringens förslag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

SD anser att riksdagen bör bemyndiga regeringen att, under förutsättning att det främjar Sveriges säkerhet eller försvar, även fatta beslut om svenskt stöd med väpnade styrkor för att bistå Finland med att möta ett väpnat angrepp. Visserligen föreligger en risk, som regeringens proposition mycket riktigt påpekar, att Sverige kan komma att anses som part i konflikten och att Sverige därmed hamnar i krig, men att fatta ett snabbt beslut om att understödja vårt broderfolk i öst kan vara avgörande för Finland och bör därför kunna fattas av regeringen.

Vidare anför regeringen att i det fall Sverige befinner sig i krig, t.ex. med anledning av ett väpnat angrepp mot Sverige, behövs de svenska styrkorna för försvaret av Sverige och det torde som utgångspunkt inte vara aktuellt att i en sådan situation avdela svenska väpnade styrkor för att hindra territoriella kränkningar av Finland. Av denna anledning anser regeringen att ett sådant beslut under alla förhållanden först bör godkännas av riksdagen. SD delar inte denna hållning. Det kan mycket väl ligga i svenskt försvarsin­tresse att snabbt kunna sätta in svenska väpnade styrkor på finskt territorium som en viktig del för försvaret av Sverige. Därför bör inte beslutsprocessen om en sådan insats göras onödigt lång och byråkratisk genom att kräva ett riksdagsbeslut.

I händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige är det inte osannolikt att finska militära styrkor som är på plats i Sverige kan komma att hamna i situationer där olika typer av anläggningar snabbt kan behöva förstöras, samtidigt som svenska väpnade styrkor inte är på plats eller går att nå. Sverigedemokraterna anser därför, till skillnad från reger­ingen, att det bör införas en möjlighet att besluta att finsk militär styrka, som lämnar operativt militärt stöd, ska ha befogenhet att fatta beslut om undanförsel eller förstöring.

 

 

Björn Söder (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Roger Richthoff (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på begäran av Finland bör få sätta in svenska väpnade styrkor för att i enlighet med internationell rätt stödja Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en möjlighet att besluta att en finsk militär styrka som lämnar operativt militärt stöd till Sverige ska ha befogenhet att fatta beslut om undanförsel eller förstöring enligt lagen om undanförsel och förstöring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.