Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

Motion 2018/19:3071 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:111
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-23
Bordlagd
2019-04-30
Granskad
2019-04-30
Hänvisad
2019-05-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att värna de regionala flygplatsernas konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen rör en ändring i lagen om marktjänster på flygplatser som föranletts av en underrättelse från EU-kommissionen. Regeringen föreslår nu, mot bakgrund av EU-kommissionens underrättelse, förtydliganden i lagen samt införandet av ett tillsynssystem där Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet får tillträde till flygplatserna och dessutom får besluta om de förelägganden som behövs för att flygplatserna ska följa lagen. Transportstyrelsen får enligt lagen meddela ytterligare föreskrifter för denna verksamhet samt ta ut avgifter (tillsynsavgift) för verksamheten. Denna typ av verksamhet finansieras normalt genom avgifter. Regeringen skriver i propositionen: ”Enligt huvudregeln för Transportstyrelsens finansiering tar myndigheten ut avgifter för den del av sin verksamhet som består av tillsyn och ärendehandläggning – givetvis under förutsättning att avgift får tas ut från ett rättsligt perspektiv. Detta gäller även de nya tillsyns- och ärendehandläggningsuppgifter som nu föreslås.”

Centerpartiet värnar om de mindre flygplatserna som redan i dag står inför stora ekonomiska utmaningar – och nya avgifter är inte vad de behöver i dagsläget. Många små flygplatser är enligt de inkomna remissvaren oroliga för att lagen inte tar hänsyn till deras småskaliga verksamhet. En brist i regeringens proposition är att det inte ens finns någon uppskattning av hur stor tillsynsavgiften kommer att vara. Regeringen bedömer att det inte rör sig om någon stor kostnadsökning (s. 36): ”Såväl tillsynen som sådan som den avgift som tillsynen är förenad med kan givetvis upplevas som en belastning. Som beskrivits i avsnitt 6.3.1 ska emellertid denna belastning inte överdrivas. Det finns möjligheter för tillsynsmyndigheten att lägga upp tillsynen så både behovet och utfallet tillgodoses på bästa sätt.”

Det är en rimlig princip att tillsynsverksamheter bekostas med avgifter. Däremot anser Centerpartiet att Transportstyrelsen bör hålla avgifterna på en låg generell nivå för flygplatser som inte blir föremål för någon omfattande tillsynsverksamhet.

Centerpartiet är kritiskt till att regeringen åter går utöver EU-direktivets krav, särskilt då regeringen inte tydligt har påvisat det faktiska behovet av den nya lagstiftningen för små flygplatser.

Icke-statliga flygplatser har en välkänt prekär ekonomisk situation. Regeringen tillsatte därför en flygplatsöversyn för att se över statens långsiktiga roll som stödgivare för icke-statliga flygplatser. Denna översyn har ännu inte redovisats. Som nämnts ovan är nya statliga pålagor inte vad som i första hand behövs nu och det vore mer angeläget att regeringen skapade långsiktigt hållbara driftsförutsättningar för icke-statliga flygplatser. Icke-statliga flygplatser är mer sårbara för nya kostnader än statliga flygplatser eftersom varje icke-statlig flygplats har en ägare, en ledning och drift. Jämför med Swedavia som driver tio flygplatser i ett bolag med en ägare och därmed kan dra nytta av storskalsfördelar.

Centerpartiet anser att regeringen bör följa upp Transportstyrelsens bemyndigande för avgifterna så att dessa blir rimliga. Transportstyrelsen bör undersöka möjligheterna att frångå principerna om full kostnadstäckning för icke-statliga flygplatser om kostnaderna – mot vad som förutses – blir omotiverat höga.

 

 

Anders Åkesson (C)

Mikael Larsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att värna de regionala flygplatsernas konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.