Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Motion 2017/18:4164 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:252
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-05-02
Granskad
2018-05-09
Bordlagd
2018-05-14
Hänvisad
2018-05-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Föreliggande lagförslag är sannolikt det enskilt mest ogenomtänkta och skadliga förslag som presenterats för riksdagen under innevarande mandatperiod. Omkring 9 000 vuxna, företrädesvis afghanska män, utan skyddsbehov bereds nu möjlighet att stanna i landet. Det är exceptionellt dålig politik utifrån flera perspektiv:

 

I ett läge där landet kämpar med enorma integrationsproblem, ett ständigt tilltagande utanförskap och en massiv arbetslöshet bland utrikes födda, som ett direkt resultat av nuvarande och tidigare regeringars ansvarslösa invandringspolitik, måste migrationspolitiken vara tydlig, restriktiv och förutsebar. Det är då en synnerligen dålig idé att bereda möjlighet för ytterligare tusentals vuxna människor som tagit sig hit i syfte att söka asyl trots att de saknar skyddsbehov att beviljas uppehållstillstånd.

 

När belastningen på den svenska välfärden är så stor att personalen inom skolan, vården och polisen är enormt stressad så är det en fullständigt bisarr prioritering att skjuta till ytterligare 2,9 miljarder kronor till en grupp vuxna män utan skyddsbehov. Det här är medel som hade gjort betydligt större nytta inom välfärden och rättsväsendet.

 

För det tredje är ärendet i sig ytterst illa berett vilket bland annat Lagrådet lyft. Propositionen är därtill så illa utformad att Lagrådet anser ”att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Detta avser Sverigedemokraterna driva vidare inom ramen för Konstitutionsutskottets granskande arbete. Konsekvensen av det hela är därmed inte enbart en kännbar ekonomisk belastning samt ytterligare påtagliga integrationsproblem, utan därtill en utökad rättsosäkerhet med total avsaknad av förutsebarhet och särutformade regelverk för vissa grupper. Den incitamentsstruktur som etableras som ett resultat av lagstiftningen, där de som varit lyhörda gentemot myndighetsbeslut och lämnat landet efter beslut om avslag på en asylansökan inte omfattas medan de som negligerat myndighetsbeslut eller ljugit om sin ålder och identitet premieras, kan få oöverblickbara konsekvenser.

 

Det faktum att man inte kräver att en utlänning ska kunna styrka sin identitet (”Uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik”) medför en säkerhetsrisk emedan kontrollen över vilka som vistas i landet minskar, vilket inte minst Polismyndigheten påtalar i sitt remissvar. Hur den premissen överhuvudtaget hänger ihop med kriteriet om vandels – och säkerhetsprövning är samtidigt högst förbryllande.

 

Riksdagen bör mot bakgrund av detta avslå propositionen i sin helhet.

 

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU49
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.