Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:220
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-25
Bordlagd
2018-04-26
Granskad
2018-04-26
Hänvisad
2018-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras fem år efter införandet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det oavsett skäl inte bör vara möjligt med undantag från förbudet mot att bedriva spel- och lotteriverksamhet på kredit och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om expansiv och aggressiv marknadsföring och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medel till allmännyttiga ändamål och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas att spelbolagen ska kunna tillhandahålla kundtjänst på svenska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkhälsoaspekterna är utgångspunkten i sverigedemokratisk spelpolitik. Målet är att minimera risken för att individer som spelar ska utveckla spelberoende och fastna i en spelproblematik. För att försäkra oss om bästa möjliga system har Sverigedemokraterna förordat att ett förstärkt spelmonopol skulle utvärderas samtidigt som man utvärderade förutsättningarna för införandet av ett licenssystem för spel. Att enbart utvärdera en lösning som nu gjorts riskerar att leda till tunnelseende, och det slutgiltiga beslutet blir således mindre välgrundat. Sverigedemokraterna vill att en uppföljning av licenssystemet planeras in redan nu, och denna utvärdering bör påbörjas fem år efter att den nya lagstiftningen trätt i kraft.

Oavsett så tar regeringen steg i rätt riktning, i sin strävan att försöka reglera en i praktiken oreglerad del spelmarknad. Rådande situation, där en allt större andel av spelmarknaden tillfaller illegala aktörer är inte långsiktigt hållbar. Det är brådskande att få en lösning på plats, och därför ställer Sverigedemokraterna sig bakom regeringens förslag att införa ett licenssystem för denna typ av spel, för att kanalisera in dessa aktörer till reglerad spelverksamhet. Detta för att staten ska kunna ta sitt ansvar i sin strävan att förhindra medborgare från att hamna i spelproblematik.

Däremot är inte Sverigedemokraterna ense med samtliga av regeringens förslag. Vi har sedan tidigare framfört i en kommittémotion att vi inte vill se några undantag rörande förbudet att bedriva spelverksamhet på kredit, en inställning vi vidhåller. Oftast är skälet till kreditköp otillräckliga medel för att kunna köpa det man vill eller har behov av för tillfället. Att köpa en lott eller spela om pengar innebär att man försöker att vinna stora summor. Sannolikheten att vinna är dock statistiskt sett mycket liten. En person som väljer att låna till ett sådant köp är antingen desperat eller spelberoende eller en kombination av dessa. Sverigedemokraterna anser att det inte bör vara tillåtet att försöka göra vinst på individers förhoppning om en enkel väg ut ur ekonomiska problem. Således bör det inte vara tillåtet för någon, oavsett om det är staten, en förening eller ett företag, att bedriva lotteriverksamhet på kredit i Sverige. Därför anser vi att inga undantag bör tillåtas mot denna regel. Prenumerationstjänster bör exempelvis ta betalt för de lotter de säljer innan de avsänder dem till kunden.

Sverigedemokraterna vill minimera alla former av expansiv eller aggressiv marknadsföring för den form av spel som propositionen berör. Med det menar vi att all marknadsföring av spel inte på något sätt får få det att framstå som att chansen att vinna är större än vad den är, exempelvis genom att framhäva att betydande vinstchanser förpassas om man inte deltar i spelet. Vi anser även att lockerbjudanden, såsom bonuserbjudanden, bör vara helt otillåtna även vid första speltillfället hos en spelleverantör. Vi är även skeptiska till telefonförsäljning av lotter och anser telefonförsäljningen som försäljningsmetod, som en aggressiv försäljningsmetod.

Således ställer vi oss inte till fullo bakom regeringens hållning att kriterierna för vad som avses med måttfull marknadsföring på området bör utvecklas genom praxis. Sverigedemokraterna anser att det till viss mån redan nu bör gå att identifiera otillåtna förfaranden vid marknadsföring av spel.

Stora delar av föreningslivet och andra allmännyttiga ändamål får betydande delar av sina medel från lotteriförsäljning. Sverigedemokraterna anser att det är av yttersta vikt att föreningslivet även i fortsättningen får de medel de behöver. Relationen mellan spelförsäljning och försörjning av allmännyttiga ändamål tycker Sverigedemokraterna är bra; det är ett förhållande som bör upprätthållas. Skulle kommersiella spelaktörers marknadsandel bli avsevärt större än i dag utan att marknaden i sig blir större, bör det innebära att en mindre andel av försäljningsvinsterna kommer allmännyttiga ändamål till del. Därför vill Sverigedemokraterna att denna utveckling övervakas noga, och att en plan läggs fram för att säkra resurser till de allmännyttiga ändamål som delvis finansieras genom lotteriförsäljning.

Sverigedemokraterna välkomnar kravet att en licensinnehavare ska tillgodose information om spelverksamheten på svenska. Dock noterade vi att det inte tycks finnas ett tydligt krav att kundtjänst ska tillhandahållas på svenska. Sverigedemokraterna anser att det bör förtydligas att spelbolagens kundtjänster ska kunna erbjuda ett bemötande på svenska.

Sverigedemokraterna vill än en gång betona att vi ville se en utredning av ett förstärkt spelmonopol vid sidan av licensutredningen. Vi beklagar att det inte blev så, och att vi nu inte har möjlighet att göra en fullgod bedömning av vilket av dessa vägval som är bäst ur folkhälsosynpunkt. Oavsett så inser Sverigedemokraterna frågans akuta karaktär, och att handling behöver komma till stånd nu. Därför ställer sig nu Sverigedemokraterna i huvudsak bakom regeringens förslag, för att säkra skyddet för folkhälsan här och nu.

 

 

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

Aron Emilsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

 

 

Yrkanden (5)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras fem år efter införandet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det oavsett skäl inte bör vara möjligt med undantag från förbudet mot att bedriva spel- och lotteriverksamhet på kredit och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om expansiv och aggressiv marknadsföring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medel till allmännyttiga ändamål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas att spelbolagen ska kunna tillhandahålla kundtjänst på svenska och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.