Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran

Motion 2017/18:4096 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:212
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-11
Bordlagd
2018-04-12
Granskad
2018-04-12
Hänvisad
2018-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att det i Sverige ska införas ett förbud mot att utvinna uran, vilket ska ske genom lagändringar i miljöbalken och minerallagen. De ändringar man vill införa i miljöbalken innebär att det inte längre blir möjligt att ge tillstånd till gruvdrift för att utvinna uran eller att få tillstånd för att bryta, provbryta, bearbeta eller genom fysisk alternativt kemisk väg anrika uranet för att använda dess fissila egenskaper. I minerallagen föreslås uranet helt tas bort som koncessionsmineral, vilket innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja vare sig undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran. En följdändring föreslås även i bestämmelsen om obligatorisk tillåtlighetsprövning som innebär att uranutvinning inte ska tillåtlighetsprövas av regeringen.

Uran är ett grundämne som är vanligt förekommande i jordskorpan. Det kan verka märkligt att förbjuda utvinning och prospektering av ett i Sverige vanligt förekommande grundämne. Men framför allt är det svårt att se ett behov av en förändrad lagstiftning på området då omfattande uranbrytning inte är något problem i Sverige och inte heller har förekommit i vårt land under de senaste 50 åren.

För den som vill påbörja uranbrytning i dag krävs tre separata tillstånd, beslutade enligt miljöbalken, minerallagen och kärntekniklagen. Det är även på det viset vid etablering av miljöfarliga verksamheter, precis som vid exempelvis vindkraftsetableringar, att kommunerna har en vetorätt och att det från den aktuella kommunen krävs en aktiv tillstyrkan för att tillstånd ska kunna medges. Trots att det inte är något problem som föreligger och att tillståndsprocessen för den som vill påbörja gruvdrift för att bryta uran är omfattande, lägger regeringen fram detta förslag.

Lagrådet framhåller i sitt yttrande att man har svårt att se vad regeringens lagförslag tillför den reglering som redan finns. Lagrådet noterar att förslaget inte motiveras närmare. Vidare att det inte är rimligt att regeringen ska pröva tillåtligheten av en verksamhet som aldrig kan få tillstånd och att förbudsbestämmelsen bör formuleras om så att det direkt framgår att tillstånd endast får ges till verksamheter som prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Då regeringen inte närmare motiverar sig är det uppenbart att det föreligger starka politiska motiv från regeringens sida för att lägga fram förslaget. Sverige har i dag en stor andel kärnkraft i vår energimix, och därmed har vi även ett behov av uran. Att förbjuda utvinning av uran på hemmaplan för att i stället förlita oss på uranbrytning någon annanstans är principiellt fel. Den rimliga positionen för ett kärnkraftsland är den som lagstiftningen bygger på i dag, att under kontrollerade former tillåta prospektering och brytning av uran i Sverige.

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att en nation har kontroll över sin energiförsörjning. Vi förespråkar mot den bakgrunden en hög grad av självförsörjning. Sverige har i dag inga problem att importera tillräckligt med uran och det finns i dag inget underskott på uranproduktion i världen, men uran är en strategisk vara. Det kan inte uteslutas att vi vid en framtida handelskonflikt får en tillgångsstörning på uranmarknaden. Detta är ännu ett skäl till att inte avstå möjligheten till framtida inhemsk uranbrytning.

I den energiöverenskommelse som regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingått finns heller ingen bortre gräns för kärnkraften i Sverige. De yngsta kärnkraftverk som finns i Sverige har en livslängd som är planerad fram till 2045, vilket även innebär att vi kommer att vara stora konsumenter av uran fram till den tidpunkten. I skenet av detta verkar det än mer märkligt att föreslå ett stopp för möjligheten att bryta uran i landet.

Förslaget från regeringen riskerar att ge en negativ bild av Sverige som gruvnation. Det skapar även en politisk osäkerhet för de företag som redan är etablerade här samt äventyrar potentiella etableringar som Sverige inte är betjänt av på något sätt. Med det ovan anförda så föreslår Sverigedemokraterna att riksdagen avslår proposition 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår proposition 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.