Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:198 Förlängd klampning

Motion 2017/18:4021 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:198
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-28
Granskad
2018-04-05
Bordlagd
2018-04-10
Hänvisad
2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull måste fortgå under hela den tid som beslutet om hinder av fortsatt färd gäller, dvs. ingen bortre tidsgräns ska gälla, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I november 2014 fattade riksdagen beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd (prop. 2013/14:256).

I samband med behandlingen av propositionen tillkännagav riksdagen att regeringen skulle utreda möjligheterna att låta åtgärder enligt lagen bestå i längre tid än 24 timmar.

Sverigedemokraterna noterar att det har tagit regeringen över tre år att komma med ett förslag om att öka tiden för klampning från dagens 24 timmar till 36 timmar.

Klampning av fordon eller omhändertagande av egendom kan enligt lagen vidtas på ett antal olika grunder, som återspeglar de syften som är avsedda att uppnås genom hindrandet eller förbudet enligt de underliggande författningarna. Åtgärder kan vidtas i syfte att

 1. säkra verkställighet av sanktionsavgift,
 2. hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen,
 3. hindra trafik med fordon vars förare utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten, eller
 4. hindra trafik med fordon som utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Av vad som framkommit vid uppföljningen av nuvarande lag kan det konstateras att vidtagna åtgärder i flera fall inte har lett till att syftet uppnåtts. Genom propositionen och trafikutskottets tillkännagivande 2014 antog vi sverigedemokrater att det skulle komma klara riktlinjer/förslag från regeringens utredning på hur man ska säkerställa att ett fordon som hindrats från att fortsätta sin färd inte heller kommer att förflyttas innan åtgärden vidtagits. I fråga om åtgärder som ägt rum i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter uppgår andelen situationer där syftet inte uppnåtts till drygt 20 procent. Det framgår också att intervjuade poliser uppgett att tidsgränsen kan vara problematisk om fordonet saknar last. I sådana fall åstadkommer nuvarande gränsen om 24 timmar inte ett tillräckligt stort incitament för att t.ex. betala en sanktionsavgift. Enligt promemorian kan 24-timmarsregeln vidare vara så begränsad att den inte är tillräcklig för att inverka på förarnas eller transportföretagens vilja att följa t.ex. kör- och vilotidsregleringen. Därutöver kan det uppfattas stötande för det allmänna rättsmedvetandet att fordonet kan köra vidare, trots att syftet med åtgärden inte uppnåtts.

Sverigedemokraterna har redan innan klampning infördes försökt få bestämmelserna att inte ha någon bortre tidsgräns, vilket gör att vi instämmer helt i Transportföretagens och Sveriges Åkeriföretags synpunkter, att det inte bör finnas någon tidsgräns för klampning.

 

 

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull måste fortgå under hela den tid som beslutet om hinder av fortsatt färd gäller, dvs. ingen bortre tidsgräns ska gälla, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.