Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:4088 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:190
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-11
Bordlagd
2018-04-12
Granskad
2018-04-12
Hänvisad
2018-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser upphörande av de särskilda bestämmelserna om ersättning till blinda och gravt hörselskadade i 50 kap. socialförsäkringsbalken.

Motivering

Regeringen har föreslagit en rad förändringar i socialförsäkringsbalken gällande stöd till personer med funktionsnedsättning. Vi kan i huvudsak ställa oss bakom regeringens föreslagna ändringar med undantag för förslaget att avskaffa de särskilda bestämmelserna om beräkning av handikappersättning för blinda och gravt hörselskadade som i dag återfinns i 50 kap. socialförsäkringsbalken (SFB).

Regelverket i dag är konstruerat så att blinda och gravt hörselskadade är garanterade handikappersättning på en viss nivå. Regeringen vill nu avskaffa denna bestämmelse för att i stället hänvisa dessa grupper till individuella bedömningar av vilka merkostnader deras funktionsnedsättning medför.

Vi menar att detta skapar en onödig byråkratisering av stödet, samtidigt som det riskerar innebära försämringar för dessa grupper jämfört med hur ersättningen ser ut i dag. Vi ser inte behovet av att blinda eller gravt hörselskadade individuellt ska behöva styrka sina omkostnader då dessa funktionsnedsättningar i hög grad generellt medför liknande behov för alla som drabbas av dem.

Dagens regelverk gällande blinda och gravt hörselskadade ska alltså behållas. Detta ska ske genom att nuvarande regler gällande blinda och gravt hörselskadade i 50 kap. SFB behålls och modifieras så att bestämmelserna stämmer överens med regeringens förslag om nya nivåer av merkostnadsersättning. Detta innebär bl.a. att i stället för att 69 eller 36 procent av prisbasbeloppet lämnas i handikappersättning ska alltså grupperna erhålla 70 eller 40 procent av prisbasbeloppet i merkostnadsersättning.

De bestämmelser som ska behållas och införlivas i den av regeringen föreslagna lydelsen av 50 kap. SFB är nuvarande 50 kap. 2–3 §§ SFB gällande definitioner och förklaringar av begreppen. 50 kap. 7 § SFB gällande att handikappersättning alltid lämnas till en blind eller gravt hörselskadad om blindheten eller den grava hörselskadan inträtt före 65 års ålder modifieras på sådant sätt att den hänvisar till merkostnadsersättning i stället för handikappersättning. 50 kap. 12 § behålls med den ändringen att merkostnadsersättningen ändras till 70 respektive 40 procent av prisbasbeloppet. 50 kap. 13 § behålls med den ändringen att merkostnadsersättningen ändras till 40 procent av prisbasbeloppet.

 

 

Johan Forssell (M)

 

Solveig Zander (C)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Aron Modig (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser upphörande av de särskilda bestämmelserna om ersättning till blinda och gravt hörselskadade i 50 kap. socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.