Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning

Motion 2017/18:4083 av Linda Snecker m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:174
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-09
Granskad
2018-04-13
Bordlagd
2018-04-16
Hänvisad
2018-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning.

Motivering

Att förebygga och förhindra terrorism och annan allvarlig brottslighet är en av samhällets viktigaste uppgifter. All lagstiftning som sker i syfte att motverka terrorism måste dock ske med samma respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna som övrig lagstiftning. Utvidgade straffbestämmelser kan ha en viss allmänpreventiv verkan men effekten av de förslag som nu presenteras i propositionen anser vi inte vara tillräckligt utredda. Enligt vår mening saknas det såväl i utredningen (SOU 2017:72) som i propositionen tillräckliga underlag som visar att de föreslagna åtgärderna skulle bidra till att förebygga eller förhindra terrorism. Tvärtom finns det indikationer som talar för att det brottsförebyggande arbetet kan komma att försvåras om de nu föreslagna åtgärderna genomförs, vilket skulle innebära att åtgärderna riskerar att få en kontraproduktiv verkan. Vänsterpartiet kan även, i likhet med flera remissinstanser, förutse svårigheter i bevishänseende avseende de nya förslagen, särskilt när det kommer till de gärningar som nu föreslås kriminaliseras och som ligger långt från huvudgärningen. Vi saknar även viktiga resonemang i såväl utredningen som propositionen avseende slutsatsen att det inte finns behov av ytterligare lagstiftning för att säkerställa grundläggande fri- och rättigheter samt att det inte råder motsättningar mellan dessa rättigheter och förslagen. Det är anmärkningsvärt att inte en mer grundläggande analys gjorts, då de åtgärder som vidtas i syfte att bekämpa terrorism inte får inskränka andra grundläggande rättigheter på ett sätt som är oproportionerligt och bryter mot de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.

Utvidgningen av det straffbara området avseende handlingar som kan klassificeras som terrorism och andra åtgärder som vidtagits mot terrorism har under de senaste åren skett mycket snabbt, och aktiviteten på detta lagstiftningsområde är alltjämt hög. Det har sedan lång tid tillbaka lyfts kritik mot svårigheterna att överblicka lagstiftningen om terrorism. Vänsterpartiet har återkommande problematiserat och kritiserat de lagstiftningsåtgärder som vidtagits på området, främst avseende bristande rättssäkerhet, proportionalitet och effektivitet. De förslag som nu lämnas i propositionen förstärker ytterligare nuvarande lagstiftnings spretighet samt är behäftade med problem ur ett rättssäkerhets-, effektivitets- och proportionalitetsperspektiv. I propositionen avvisar regeringen den kritik som flera remissinstanser lyft – avseende bl.a. bristande proportionalitet, otillräcklig analys av nödvändigheten att införa föreslagna åtgärder samt tveksamheter utifrån ett legalitetsperspektiv – med att de föreslagna åtgärderna enbart innebär en utvidgning som skärper de befintliga bestämmelserna och att det därför saknas skäl att ompröva tidigare ställningstaganden som gjorts i samband med att de lagregleringarna infördes. Vänsterpartiet delar i stort remissinstansernas kritik och anser inte att det är ett hållbart argument som regeringen anför. Att skärpa en redan dålig lagstiftning är som att fortsätta ett husbygge trots att det konstaterats att grunden är byggd på ett gungfly. Just nu pågår dessutom en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen för att bekämpa terrorism (Terroristbrottsutredningen), vars syfte är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter, varmed det mest rimliga torde vara att avvakta med ytterligare lagstiftning på området i väntan på att Terroristbrottsutredningen lämnat sitt betänkande och dess förslag beretts. Propositionen innehåller visserligen vissa delar som Vänsterpartiet eventuellt skulle kunna tänka sig att ställa sig bakom, men mot bakgrund av vad som ovan anförts finner vi inte det vara möjligt att göra i dagsläget.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Linda Snecker (V)

 

Nooshi Dadgostar (V)

Hamza Demir (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU35
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.