Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Motion 2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:158
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-10
Bordlagd
2018-04-12
Granskad
2018-04-12
Hänvisad
2018-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår propositionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likabehandling och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare sanktionsmöjligheter och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om myndigheternas befogenheter och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Sverigedemokraterna är i grunden mycket positiva till såväl ökade som tydligare tillståndskrav vad gäller samtliga välfärdsverksamheter. En hög kvalitet i välfärden är central för medborgarna och finansieras dessutom ytterst med skattemedel, varför tydliga, rimliga och väl avvägda krav är av yttersta vikt. Dessvärre är regeringens proposition felaktigt utformad i flertalet avseenden och riskerar snarare att leda till mindre tydliga krav.

Likabehandling

Det är för Sverigedemokraternas vidkommande centralt att samma krav och samma villkor upprättas för samtliga aktörer inom välfärdens verksamheter. En skola som drivs av ett aktiebolag, en stiftelse, ett kooperativ eller en kommun ska samtliga utgå från samma regelverk med högt ställda krav på verksamhetens innehåll. Detta missar propositionen helt genom att undanta kommunalt drivna skolor. Det är vidare oklart hur exempelvis föräldrakooperativ påverkas av lagförslaget.

Dessutom borgar propositionen för ökad olikvärdighet eftersom det är respektive kommun som ska ansvara för själva prövningen. Det innebär att prövningen blir olika för olika kommuner och att en skola eller ett äldreboende kan anses uppfylla kraven i en kommun men att samma skola eller äldreboende inte anses göra det i en annan kommun. Det borde givetvis ytterst vara en statlig myndighet som ansvarar för prövningen.

Sanktionsmöjligheter

Tydliga sanktionsmöjligheter ska finnas på plats i händelse av att en aktör inte sköter sitt uppdrag, dvs. att leverera välfärd av hög kvalitet till medborgarna. Dessa måste dock vara förutsebara. Ytterst ska ansvarig myndighet kunna besluta om att återta tillståndet för att över huvud taget få bedriva verksamheten, men detta måste ske på ett rättssäkert sätt och med föregående varningar. Om ett privat aktiebolag byter vd eller styrelseordförande ska inte detta i sig – utan föregående varning – kunna leda till att verksamhetstillståndet helt sonika återkallas.

Myndigheternas roll

Myndigheternas – i förekommande fall Skolinspektionen samt Inspektionen för vård och omsorg – uppgift ska vara att hantera tillståndsprövning samt utöva tillsyn och när behov uppstår besluta om sanktioner. Myndigheternas uppgift ska inte vara att ex officio besluta om helt nya föreskrifter, vilket propositionen föreslår. Om regelverk på olika sätt behöver ändras ska detta föregås av en diskussion i riksdagen med efterföljande beslut av riksdagens ledamöter, inte av myndighetstjänstemän.

Regeringen bör återkomma med ett kraftigt reviderat lagförslag i enlighet med motionens intentioner.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

Per Ramhorn (SD)

 

 

Yrkanden (6)

 • 1.
  Riksdagen avslår propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likabehandling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare sanktionsmöjligheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om myndigheternas befogenheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU43
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.