Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

Motion 2016/17:3684 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:150
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-04-05
Bordlagd
2017-04-06
Granskad
2017-04-06
Hänvisad
2017-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen anpassningar av utlänningslagen till den för tillfället gällande Dublinförordningen. Dessa anpassningar innebär att personer som fått ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska ges möjlighet att begära inhibition av dess verkställighet. Ett överföringsbeslut kommer efter en sådan begäran inte att kunna verkställas innan en migrationsdomstol prövat frågan om inhibition.

Sverigedemokraterna har vid ett flertal tillfällen och under lång tid lyft vikten av att Dublinförordningen och dess princip om första asylland efterlevs. I nuläget kan konstateras att verkställigheten av beslut grundade på Dublinförordningen är närmast obefintlig eftersom ett flertal medlemsstater helt enkelt bortser från gällande regelverk. Exempelvis Grekland tar inte längre emot överflyttningar av Dublinfall.

Regeringens förslag gör att verkställigheten av beslut fattade med Dublinförordningen som grund kommer att försämras ytterligare. Den svenska migrationsrätten har redan nu ordningen att man kan starta flera olika processer kring ett och samma asylärende. Med denna proposition ges ytterligare en tydlig möjlighet att överklaga och förhala processen.

Redan i dag är det oklart vilka gränser som gäller när asylsökande ska lämna in en överklagan och olika länder tillämpar detta mycket olika. Regeringens förslag kommer inte att ändra på detta.

Sverigedemokraterna vill i sammanhanget påpeka att propositionen föreslår anpassning till en förordning som i princip ingen, vare sig unionens medlemsstater eller dess institutioner, anser har fått avsedd effekt. Dublinförordningen, tillsammans med i princip all migrationsreglering på unionsnivå, är just nu under omarbetning, och den artikel som propositionen bygger på kommer med stor sannolikhet att göras om. I och med detta kommer livslängden för den aktuella lagändringen vara mycket kort, alternativt obefintlig.

Dessutom har EU-kommissionen gett ut nya rekommendationer ((EU) 2017/432) och riktlinjer gällande det s.k. återvändandedirektivet. Där påpekas att de medlemsländer som tillämpar systemet med flera olika processer och flera möjligheter till överklagan ska försöka komprimera detta till ett enskilt beslut per ärende. Därtill tillstramas tidsgränser under vilka beslut får överklagas, detta för att EU-kommissionen anser att just verkställigheten kring migrationsbeslut i EU varit alldeles för dålig.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den aktuella Dublinförordningen i praktiken har fallerat samt att EU dessutom rör sig i en annan riktning än vad den föreslagna ändringen av svensk rätt skulle innebära. I ett sådant läge ser Sverigedemokraterna ingen anledning alls att anpassa sig efter förordningen, och vi föreslår därför att riksdagen avslår denna proposition.

 

Paula Bieler (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår proposition 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.