Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga

Motion 2015/16:3299 av Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:71
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-01-14
Bordlagd
2016-01-19
Hänvisad
2016-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte ska omfattas av den föreslagna lagen i proposition 2015/16:71 om bidrag för glasögon till barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens proposition 2015/16:71 föreslås en ny lag om bidrag för glasögon till barn och unga. Lagen innebär att landstingen ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen.

 

Vi är mycket positiva till denna satsning på barn och unga. Vi ställer oss därför bakom regeringens proposition men yrkar på att riksdagen tillkännager för regeringen att de som enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte skall omfattas av den föreslagna lagen.

 

När lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kom till yrkade vi på avslag på propositionen i dess helhet. Vi motiverade det med att Sverige har de mest generösa asyl- och migrationsreglerna i den utvecklade världen och har man flyktingstatus nekas man inte uppehållstillstånd. Därför finns det inga sakliga skäl till att personer håller sig gömda eller vistas och lever i Sverige utan tillstånd. För att Sverige ska kunna upprätthålla en reglerad invandring anser vi att de som har fått avvisnings- och utvisningsbeslut eller befinner sig här utan tillstånd ska lämna landet. En viktig princip för oss sverigedemokrater är att ingen ska nekas akut och omedelbar vård i Sverige på grund av bristande betalningsförmåga. Vi anser samtidigt att lag och ordning ska gälla, och att undanhålla sig från avvisnings- eller utvisningsbeslut är en kriminell handling och ska klassas som det. Vi ansåg därför vid lagens tillkomst att man skulle avslå propositionen i dess helhet. Vi anser sålunda inte att bidrag för glasögon ska utgå till de personer, barn och ungdomar, som utan tillstånd vistas i landet. Av den anledningen yrkar vi på att riksdagen tillkännager att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt förslag där personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte inkluderas i den nya lagen om glasögon till barn och unga.

 

Det är viktigt att denna reform genomförs varför vi väljer att inte yrka på att avslå propositionen trots vår invändning och reservation ovan. Vi vill att möjligheten till glasögon för barn i skolåldern ska vara likvärdig över hela landet. Barn, oberoende av föräldrarnas ekonomi, ska kunna leva och växa upp under goda förhållanden. Glasögon är viktigt och många gånger en förutsättning för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter och skolarbete på lika villkor. Vi sverigedemokrater vill däremot satsa ändå mer än regeringen. Regeringen satsar 800 kr/barn per år i sin budget. Vi vill satsa mer och satsar därför 1 200 kr/barn per år upp till 19 års ålder då glasögon ofta är mer kostsamma än 800 kr/år.
 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte ska omfattas av den föreslagna lagen i proposition 2015/16:71 om bidrag för glasögon till barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.