Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag

Motion 2015/16:3292 av Johan Forssell m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:65
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-12-16
Bordlagd
2015-12-17
Hänvisad
2015-12-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlänningsdatalagen ska utvärderas efter kort tid så att eventuella tillämpningsproblem kan åtgärdas så fort som möjligt och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör se över möjligheterna till ett sekundärt ändamål för polisen i brottsbekämpande syfte och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör se över möjligheterna att medge avsteg från det principiella förbudet för polisen att använda uppgifter om lagöverträdelser som sökbegrepp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är positivt att regeringen har lagt fram förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i den verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

 

Dock är det svårt att i alla delar överblicka konsekvenserna av det nya regelverket innan reglerna har börjat tillämpas. Det är – trots att lagstiftning typiskt sett alltid följs upp förr eller senare – därför angeläget att utlänningsdatalagen noggrant följs upp efter förhållandevis kort tid, så att eventuella tillämpningsproblem kan åtgärdas så fort som möjligt. Detta bör ges regeringen till känna.

 

I utlänningsdatalagen är angivet för vilka ändamål behandling av personuppgifter får förekomma. Ändamålen är indelade i primära och sekundära. De primära ändamålen avser att tillgodose de behov som finns att behandla personuppgifter i de berörda myndigheternas egen verksamhet. De sekundära ändamålen reglerar i vilken utsträckning personuppgifter, som myndigheten samlat in för ett primärt ändamål, får behandlas för att lämnas ut till enskilda eller till andra myndigheter i syfte att tillgodose deras behov. Polisen har i sitt remissvar efterfrågat ytterligare ett sekundärt ändamål. Det polisen vill är att medges att tillhandahålla uppgifter, som behandlas enligt de primära ändamålen, till den brottsbekämpande verksamheten inom polisen. Regeringen har konstaterat att det kan finnas skäl att överväga denna fråga närmare, men att det saknas möjlighet att göra dessa överväganden inom ramen för nu aktuellt lagstiftningsärende. Denna fråga bör snarast övervägas närmare. Detta i syfte att tillse att polisen har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete effektivt. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

Regeringen bör även, också i syfte att tillse att polisen har effektiva verktyg, snarast överväga närmare om polisen bör medges avsteg från det principiella förbudet att använda uppgifter om lagöverträdelser som sökbegrepp. Detta är också något som polisen har efterfrågat i sitt remissvar. Regeringen anser att det inte är motiverat med ett sådant avsteg, men utan att analysera frågan närmare. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

Johan Forssell (M)

 

Mikael Cederbratt (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Lotta Finstorp (M)

Tina Ghasemi (M)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlänningsdatalagen ska utvärderas efter kort tid så att eventuella tillämpningsproblem kan åtgärdas så fort som möjligt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör se över möjligheterna till ett sekundärt ändamål för polisen i brottsbekämpande syfte och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör se över möjligheterna att medge avsteg från det principiella förbudet för polisen att använda uppgifter om lagöverträdelser som sökbegrepp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.