Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:51
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-12-09
Bordlagd
2015-12-10
Hänvisad
2015-12-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa vilka eventuella effekter propositionen kan få på konkurrensneutraliteten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En välfungerande postmarknad med god service i hela landet har stor betydelse för både enskilda, företag och den offentliga sektorn. När det statliga monopolet på postbefordran i Sverige avskaffades den 1 januari 1993 hade ett legalt statligt monopol gällt sedan 1888. Den avreglerade postmarknaden i Sverige har varit positiv för konsumenterna då priset över tiden pressats nedåt. Redan en kort tid efter avregleringen kunde konstateras att prisstrukturen anpassats så att priserna för olika delprodukter närmare motsvarar kostnaderna liksom att effektivitetshöjningar skett. En avgörande faktor i denna utveckling har varit den ökade konkurrensen på postmarknaden. Sverige har kommit längre i avregleringen av posttjänster än andra länder inom EU.

 

Konkurrens på en marknad främjar såväl kvalitet som priser. Detta gäller på postmarknaden liksom för övriga marknader. Utgångspunkten för konkurrensneutralitet är att alla aktörer bedriver sin verksamhet under lika villkor. Därför är det bekymmersamt att regeringens förslag inte behandlar alla postoperatörer lika ur skattesynpunkt. Förslaget innebär att undantag från mervärdesskatt enbart kan gälla för en postoperatör. Regeringen bör därför närmare analysera vilka konkurrenseffekter förslaget får.

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

 

Niklas Wykman (M)

Mats Persson (L)

Larry Söder (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa vilka eventuella effekter propositionen kan få på konkurrensneutraliteten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.