Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Motion 2015/16:3272 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:47
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-11-19
Bordlagd
2015-11-24
Hänvisad
2015-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår propositionen samt ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en omarbetad extra ändringsbudget i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör vidta åtgärder för att minska statens kostnader för invandringen för 2015 och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att identifiera alternativa finansieringslösningar i stället för att öka upplåningen och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra det tillfälliga anslagets ändamål så att det avgränsas till satsningar inom välfärdens kärnverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den proposition som nu läggs fram är i första hand ett resultat av den invandringspolitik som förts av både nuvarande och tidigare regeringar. Den kan adekvat beskrivas som Europas, och möjligen världens, mest ansvarslösa invandringspolitik. De signaler som Sverige sänt ut till världen har lett till en aldrig tidigare skådad våg av utlänningar till Sverige vilket fört med sig betydande konsekvenser såväl för ekonomin som för alla samhällsinstitutioner. Denna politik vill sittande regering nu finansiera genom att skuldsätta nuvarande och kommande generationer svenskar. Det tillskott på 11 miljarder kronor som nu föreslås är en konsekvens av att regeringen helt tappat kollen på sina räkenskaper, något Sverigedemokraterna varnat för i den tidigare ordinarie ändringsbudgeten. Det står redan nu också klart att det inte finns något framtida reformutrymme att tala om då alla befintliga resurser satsas på en huvudlös politik.

Detta ansvarslösa agerande kommer nu få allvarliga konsekvenser för kommunernas budget. Skolgång för våra barn, äldreomsorg för våra pensionärer och övrig samhällsservice kommer att bli lidande framöver. Det är för oss tydligt att de pengar som man nu vill satsa inte kommer att gå till välfärdens kärnverksamhet. I stället pumpas det in i ett nationalekonomiskt svart hål som flyktingmottagandet utgör och diverse effektlösa integrationssatsningar. Hade pengarna varit öronmärkta för kommunernas kärnverksamhet vore det lättare för oss att vara positiva. En annan märklig finansieringsåtgärd är de 200 miljoner som föreslås gå till civila organisationer såsom folkbildningen, idrottsrörelsen och föreningar som är engagerade i mottagande av utlänningar. Det är högst tveksamt att satsa så omfattande resurser på människor vars asylärende överhuvudtaget inte ens har hanterats. Vi ställer oss inte heller bakom att runt 100 miljoner av dessa pengar ska gå till organisationer som kan syssla med flyktingaktivism och som har en oklar ideologisk grund.

Finansieringen i stort är problematisk då man väljer att låna istället för att hitta alternativa finansieringslösningar. Det rimliga vore i första hand att se över de kostnader som Migrationsverket har för sin verksamhet. Det är inte svårt att idag hitta uppgifter om hur enskilda lägenheter hyrs ut för tiotusentals kronor per månad i vad som inte kan beskrivas i andra termer än ockerverksamhet. Asylentreprenörer ska inte tillåtas hålla svenska myndigheter som gisslan i brist på boenden. Är boenden slut så måste det skickas signaler om detta, både inom landet och utåt. De tillfälliga anslagen bör helst finansieras helt inom ramen för befintlig migrations- och integrationsbudget, alternativt genom en minskad EU-avgift. Sverigedemokraterna vänder sig emot den lättvindighet med vilken regeringen väljer att lånefinansiera sina satsningar, till förtret för kommande generationer.

Sverigedemokraterna har i den tidigare ordinarie höständringsbudgeten för innevarande år 2015 varit mycket tydliga med vad vi bedömt att de ekonomiska konsekvenserna av regeringens förda politik blir. Det särskilda yttrandet som inkom till regeringen den sjätte oktober i år förtjänar att citeras i sin helhet nedan:

 

"Sverigedemokraterna ser det som principiellt positivt att regeringen lämnar utgiftsområdena 8 och 13 i princip orörda i höständringsbudgeten. Det förefaller dock osannolikt att man inte behöver tillskjuta ytterligare medel till utgiftsområde 8 för innevarande år då regeringen själv har erkänt att man baserat sina beräkningar på gamla prognoser från Migrationsverket. Dessutom råder nu kristillstånd hos myndigheten efter den senaste tidens rapporter om 2 000 asylsökande per dag.

Nuvarande flyktingpolitik är ineffektiv, kostsam och direkt farlig. Det är inte rimligt att människor ska göra livsfarliga resor via flyktingsmugglare över halva jordklotet för att söka hjälp. Det stora antalet, oftast barn, gamla och kvinnor, blir lämnade i krisländernas omedelbara närområde. Samtidigt leder dagens flyktingpolitik till ökade kostnader och stora påfrestningar på välfärden för att finansiera massinvandringen. Det blir alltmer uppenbart att nuvarande system inte fungerar.

Med anledning av flyktingkrisen övergår nu Sverigedemokraterna från visionen om att minska migrationsströmmarna endast genom signalpolitik till att genom återinförda gränskontroller hänvisa asylsökande tillbaka till det säkra område de senast lämnat. Genom att bevaka Sveriges gränser räknar Sverigedemokraterna med att kunna minska antalet asylsökande med hela 95 procent redan år ett. Samtidigt satsar Sverigedemokraterna 9 miljarder kronor mer än regeringen på bistånd till den akuta flyktinghjälpen och mer än fördubblar antalet kvotflyktingar, från 1 900 till 4 000 om året."

 

När detta nu skrivs har regeringen dagarna innan fått igenom sin höständringsbudget och i de diskussioner som då ägt rum har inget sagts om en kommande ny ändringsbudget. Regeringen för sin politik likt en trollslända som lever för dagen: utan någon plan för morgondagen.

Resultatet syns i den ekonomiska politiken där grunderna för det finanspolitiska ramverket inte kan beskrivas i andra termer än ett haveri. Krona för krona-principen avskaffas i och med att man nu väljer att låna upp 11 miljarder till de förslag som finns med i den nya ändringsbudgeten. Sedan tidigare har man skrotat överskottsmålet. Det sista som finns kvar är då att spräcka utgiftstaket vilket finansministern mer eller mindre redan aviserat kommer ske nästa år. Slutresultatet är att den ekonomiska stabilitet som Sverige haft de senaste två decennierna kommer försvinna någon gång under första halvåret 2016.

Sverigedemokraterna har som ensamt parti sagt nej till den politik som nu håller på att underminera den ekonomiska stabiliteten och kommer fortsatt att ensamt göra detta genom att säga nej till världens mest oansvariga invandringspolitik. Regeringen bör ta dessa förslag i beaktande och återkomma med ett nytt förslag till ändringsbudget snarast.

 

 

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen avslår propositionen samt ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en omarbetad extra ändringsbudget i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör vidta åtgärder för att minska statens kostnader för invandringen för 2015 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att identifiera alternativa finansieringslösningar i stället för att öka upplåningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra det tillfälliga anslagets ändamål så att det avgränsas till satsningar inom välfärdens kärnverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.