Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Motion 2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:168
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-24
Bordlagd
2016-05-26
Hänvisad
2016-05-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att taket för marknadsstörningsavgiften tas bort, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vänsterpartiet välkomnar de förslag på förändringar som regeringen presenterar i propositionen. I likhet med remissinstanserna Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges konsumenter anser vi dock att det inte bör finnas något övre tak för marknadsstörningsavgiften. Detta främst för att sanktionen ska ha en tillräckligt avskräckande effekt även för större företag.

Även om det är positivt att gränserna för vilka belopp som kan utgå i marknadsstörningsavgift höjs, befarar Vänsterpartiet att denna höjning inte är tillräcklig. Marknadsstörningsavgiften bör följaktligen inte ha någon beloppsgräns. Mot bakgrund av EU-rättens krav på effektiva och avskräckande påföljder kan det ifrågasättas om den föreslagna beloppsbegränsningen på 10 miljoner kronor möjliggör tillräckligt avskräckande sanktioner för större näringsidkare som har en årsomsättning på åtskilliga miljarder kronor. Det går inte att utesluta att en näringsidkare medvetet och utifrån affärsmässiga överväganden gör sig skyldig till allvarliga överträdelser av marknadsföringslagens bestämmelser, exempelvis genom en otillbörlig reklamkampanj, som har sådana positiva effekter på affärsverksamheten att avgiftsbeloppet på 10 miljoner kronor beaktas redan i den ekonomiska kalkylen för kampanjen. Sanktionsavgiftens avsedda och avskräckande effekt skulle därmed utebli.

Det framstår dessutom ur ett rättssäkerhetsperspektiv som olämpligt att en näringsidkare med en årsomsättning om mindre än 100 miljoner kronor kan åläggas att betala en avgift om upp till 10 procent av årsomsättningen, medan en näringsidkare som omsätter flera miljarder kronor per år aldrig riskerar att behöva betala mer än högst någon enstaka procent av årsomsättningen, oaktat hur allvarlig överträdelsen är. Den föreslagna begränsningen skulle därmed också kunna medföra en otillbörlig konkurrensfördel till förmån för de riktigt stora näringsidkarna.

Mot bakgrund av detta anser Vänsterpartiet således att det finns övertygande skäl till att ta bort den övre beloppsgränsen för marknadsstörningsavgiften. Regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att taket för marknadsstörningsavgiften tas bort. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Lotta Johnsson Fornarve (V)

 

Nooshi Dadgostar (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Linda Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att taket för marknadsstörningsavgiften tas bort, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.