med anledning av prop. 2015/16:162 Revisorer och revision

Motion 2015/16:3390 av Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:162
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-21
Bordlagd
2016-04-26
Hänvisad
2016-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över företag av allmänt intresse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förslagen i Proposition 2015/16:162 Revisorer och revision bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det s.k. revisionspaketet. Som utredningen konstaterar finns det vissa skrivningar i den nya regleringen som antyder att medlemsländerna ska utöva tillsyn över företag av allmänt intresse. Utredningen gör dock bedömningen att unionsrätten inte kan anses ställa krav på ett generellt tillsynssystem. Inte minst skillnaden mellan å ena sidan kommissionens ursprungliga förslag till reglering, och å andra sidan de rättsakter som sedermera antagits av EU, talar för denna tolkning.

Utredningen har vidare övervägt om det finns skäl att införa bestämmelser avseende tillsyn och kontroll av att företag av allmänt intresse följer de föreskrivna bestämmelserna om revisionsutskott, val av revisor samt revisionsuppdragets varaktighet. Utredningen gör bedömningen att det saknas skäl att införa sådana bestämmelser utöver dem som finns i förordningen och lägger inte fram några förslag avseende tillsyn mot företag av allmänt intresse. Det framgår av remissinstansernas yttranden att ett tillsynssystem som omfattar icke-finansiella företag är främmande för den tradition av självreglering som tillämpas på den svenska marknaden och den modell för bolagsstyrning som hittills gällt i Sverige. Centerpartiets tolkning är densamma. Ett genomförande av en sådan tillsyn kräver djupare överväganden än de som utredningen haft möjlighet att genomföra.

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsyn över företag av allmänt intresse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.