Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Motion 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:156
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-21
Bordlagd
2016-04-26
Hänvisad
2016-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s statsstödsregler alltjämt innefattar vissa problem som regeringen gentemot EU bör uppmärksamma och agera för att förändra, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har ett tydligt ställningstagande gällande transparens samt öppenhet i statsstödsreglerna och är därför positiva till lagförslaget. Det syftar till att göra stödgivningsprocessen mer öppen. Vi ser dock en del frågetecken i propositionen gällande bl.a. beloppsgränser, sekretess, hur förslaget påverkar kommuner och landsting, men även hur yttrande ifrån kommissionen till en svensk domstol påverkar det svenska rättsläget.

 

Vi menar att det är en skyldighet för EU att i större utsträckning än idag meddela vilka fonder som finansierar de olika stödsystemen, vilka projekt stödsystemen avser och graden av finansiering.

 

Frågor som även behöver belysas är hur prioriteringen av dessa stödprojekt ser ut, vilka som har beslutanderätt men även vilka som har insyn och deltar i besluten. Även om vissa organisationer inte har möjlighet att fatta juridiska prioriteringsbeslut, så finns det antydningar på att t.ex. kommissionen har både direkt- och indirekt inflytande gällande prioriteringar, även på lokal nivå.

 

Men det som Sverigedemokraterna ställer sig mest frågande till är EU:s regler om statligt stöd. Vi ställer oss bakom tankesättet med regler om statsstöd och intentionen om att förhindra snedvriden konkurrens i Europa, men problematiken gäller undantagen och vilka som får besluta om dessa undantag samt vilka Europeiska problem som undantagsreglerna ska finansiera. 

 

Om vi överblickar Fördraget om europeiska unionens funktionssätt så kan vi utläsa undantagsregler gällande stöd av social karaktär, brist på sysselsättning, strukturella, ekonomiska och sociala situation, viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, vilka slag av stödåtgärder som ska vara undantagna. Sverigedemokraterna anser att undantagsreglerna tillämpas i för stor utsträckning genom bl.a. europeiska socioekonomiska projekt och att detta snedbelastar de finansiella utgifterna och därmed genererar ökade kostnader för nettobetalande medlemsländer som Sverige.

 

 

Josef Fransson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s statsstödsregler alltjämt innefattar vissa problem som regeringen gentemot EU bör uppmärksamma och agera för att förändra, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.