Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Motion 2015/16:3365 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:133
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-04
Bordlagd
2016-04-12
Hänvisad
2016-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på nationell reglering som innebär lägre tak på förmedlingsavgiften för inhemska debet- och kreditkortstransaktioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 8 juni 2015 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2015/751 av den 29 april 2015 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner i kraft. Förordningen syftar till att fastställa enhetliga krav och skapa gemensamma regler för kortbaserade betalningstransaktioner inom Europeiska

unionen. Förordningen innehåller bl.a. regler om taknivåer i vissa fall för de förmedlingsavgifter som kortinlösaren får ta ut av kortutgivaren vid en kortbetalning. Förordningen innehåller också vissa bestämmelser som förpliktar medlemsstaterna att vidta kompletterande åtgärder i nationell rätt. Det gäller bl.a. behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner. Därutöver ger förordningen utrymme för medlemsstaterna att införa vissa nationella regler om de så önskar. Detta gäller bl.a. möjligheten att fastställa ett lägre tak på förmedlingsavgiften på inhemska debet- och kreditkortstransaktioner. Regeringen väljer dock i propositionen 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar att inte utnyttja denna möjlighet. Vänsterpartiet beklagar detta och menar att denna möjlighet borde utnyttjas.

För många mindre handlare är de förmedlingsavgifter som betaltjänstleverantörerna tar ut mycket betungande. På landsbygden är därtill tillgången till kontanter bristfällig, och då är kortbetalningar ofta det enda alternativet. Från samhällets sida finns också en allmän strävan mot elektroniska betalningar, och då är det centralt att avgifterna är så låga som möjligt för att så många företag som möjligt ska kunna ansluta sig. Det är svårt att veta exakt vad som är ett rimligt tak, men regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på nationell reglering som innebär lägre tak på förmedlingsavgiften avseende inhemska debet- och kreditkortstransaktioner. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Nära kopplad till frågan om kortavgifter är hela frågan om infrastrukturen för elektroniska betalningar. För många mindre handlare och företag innebär olika elektroniska plattformar kännbara kostnader. Samtidigt finns det från samhällets sida, som noterades ovan, en allmän strävan att så mycket som möjligt av betalningarna ska ske elektroniskt. Vänsterpartiet anser därför att regeringen bör ta initiativ till en utredning i syfte att göra tillgången till elektroniska betalningsplattformer mindre kostsam för mindre företag och handlare. Det är viktigt att inte handlarna får stå för kostnader som egentligen är bankernas kostnader. Utredningen ska därför se över möjligheten att helt slopa förmedlingsavgifterna på kortbetalningar.

 

 

Ulla Andersson (V)

 

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Riazat (V)

Daniel Sestrajcic (V)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på nationell reglering som innebär lägre tak på förmedlingsavgiften för inhemska debet- och kreditkortstransaktioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU35
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.