Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Motion 2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:129
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Bordlagd
2016-04-05
Hänvisad
2016-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera de förändringar som äger rum med anledning av proposition 2015/16:129 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har stor förståelse för bakgrunden till att regeringen presenterar proposition 2015/16:129 Intermistiska beslut vid överprövning av upphandling. Slutsatsen att lagens skrivningar på detta område ska förtydligas bottnar i den rådande flyktingsituationen där behovet av att kunna genomföra skyndsamma upphandlingar blivit tydligt. Vi delar uppfattningen att det krävs åtgärder för att undvika att Migrationsverket hamnar i den situation som man gjorde i höstas. Samtidigt är förslaget till nya bestämmelser inte helt oproblematiskt.

Gällande proposition 2015/16:129 har såväl Lagrådet som flera av remissinstanserna ifrågasatt om det existerar ett behov av lagändring. Detta med hänvisning till att den situation som Migrationsverket hamnat i – och som ligger till grund för det nya förslaget – hade kunnat undvikas om myndigheten hade valt att åberopa synnerlig brådska, något som lagen redan idag tillåter. Det är tydligt att upphandlingskompetensen hos myndigheterna behöver stärkas. Vi ser också att det allmänt i det lagstiftande arbetet kan finnas skäl att mer noggrant i ett första steg se över hur redan gällande bestämmelser kan och bör tillämpas.

Givet ovanstående orosmoment bör de förändringar som föreslås i den nya lagstiftningen utvärderas senast två år efter att förändringarna trätt i kraft; detta för att kunna bedöma om dessa fått önskad effekt och inte lett till oförutsedda negativa effekter.

 

Ulf Kristersson (M)

 

Maria Plass (M)

Jörgen Andersson (M)

Jan Ericson (M)

Fredrik Schulte (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera de förändringar som äger rum med anledning av proposition 2015/16:129 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.