Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:113
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-16
Bordlagd
2016-03-18
Hänvisad
2016-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare kriminalisering av förstadier till sådana brott som är särskilt knutna till organiserad brottslighet, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot människors frihet och trygghet. Enligt Polismyndigheten finns det i landet över 50 utsatta områden, varav fjorton är särskilt utsatta, där parallella strukturer och kriminella miljöer är ett påtagligt problem och där äldre rekryterar yngre till att begå brott eller på olika sätt organiserar dem till att stötta och bidra i den kriminella miljön. Ett effektivt arbete mot den organiserade brottsligheten kräver ett starkare europeiskt samarbete, bättre brottsförebyggande arbete, tydligare och tidigare insatser för att fånga upp unga människor på väg att utveckla en kriminell livsstil men också en översyn av straffrätten.

De förslag som läggs fram i propositionen bygger på ett utredningsarbete som Liberalerna var med om att påbörja inom ramen för alliansregeringen. Liberalerna står bakom förslagen i propositionen, men vi menar att de är otillräckliga.

Ytterligare förändringar av straffrätten bör genomföras. Det handlar bland annat om att utvidga det kriminaliserade området vad avser stämpling till brott som typiskt sett används av den organiserade brottsligheten. Ju tidigare i brottsplaneringen som rättssamhället kan ingripa och lagföra, desto bättre möjligheter att störa, förhindra och pressa tillbaka den organiserade brottsligheten.

Vad gäller stämpling föreslås i propositionen en kriminalisering avseende grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grov stöld, grovt bedrägeri, grov förskingring, grovt skattebrott, grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenärer, grov utpressning, grovt våld eller hot mot tjänsteman, grov förgripelse mot tjänsteman, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott. (Vidare föreslås en kriminalisering av stämpling till äktenskapstvång, en brottstyp där grovt brott inte utgör en särskild brottsrubrik.)

När det däremot gäller övergrepp i rättssak kriminaliseras stämpling till såväl brott av normalgraden som grovt brott. Vi menar att det är korrekt att kriminalisera även stämpling till brott av normalgraden, eftersom övergrepp i rättssak är ett brott som så tydligt är kopplat till organiserad brottslighet.

På samma sätt bör stämpling till andra brott som har särskild anknytning till organiserad brottslighet bli aktuell även för brott av normalgraden. Det gäller bland annat vapenbrott, olaga hot och utpressning, men även andra bestämmelser kan vara aktuella. En förnyad analys bör göras på motsvarande sätt avseende nykriminalisering av förberedelse.

Det får således ankomma på regeringen att återkomma till riksdagen med lagförslag som ytterligare utvidgar det kriminaliserade området vad avser förstadier till brott som är särskilt knutna till organiserad brottslighet.

 

Roger Haddad (L)

 

Christina Örnebjär (L)

Erik Ullenhag (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Christer Nylander (L)

Birgitta Ohlsson (L)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare kriminalisering av förstadier till sådana brott som är särskilt knutna till organiserad brottslighet, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.