Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

Motion 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:110
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Bordlagd
2016-04-05
Hänvisad
2016-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av den geografiska fördelningen av statens riskkapitalinsatser ska göras och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen när det gäller styrning och beslut om inriktning av det nationella utvecklingsbolaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har tidigare fört diskussioner om hur fördelar skulle kunna vinnas genom en generell omorganisation gällande statligt marknadskompletterande riskkapital och att den statliga riskkapitalfinansieringen i högre grad än idag bör ges åt mindre nystartade tillväxtföretag. Insatser på detta område bör inte enbart begränsas av just riskkapital, lån eller bidrag utan bör även involvera så kallade Science Parks, innovationskontor och inkubatormiljöer. Överlag ska den statliga riskkapitalfinansieringen styras mot de förkommersiella faserna.

Sverigedemokraterna ser positivt på en sammanslagning av flera aktörer för att erhålla ett samlat och större helhetsansvar gällande statens riskkapitalinsatser och stöd i hela landet. Sverigedemokraterna ställer sig därför positiva till inrättande av ett nationellt utvecklingsbolag som har till uppgift att främja nationell kapitalförsörjning till innovativa företag med hög tillväxtpotential.

Även om vi ser positivt på propositionens huvudsakliga förslag till riksdagsbeslut så finns det dock stora oklarheter i propositionens informationsunderlag. Istället är den utfylld med vackra och återkommande värdeord, så som marknadskompletterande, tillväxtpotential, liksom utvecklingsskeden och utvecklingskapital som upprepas gång på gång, men som i praktiken inte ger särskilt mycket som beslutsunderlag. Sakinnehåll gällande fördelning av framtida kapitalbehov, geografisk styrning eller branschprioriteringar är därmed väldigt oklara.

Vi vill även att ett särskilt fokus ska riktas mot företag i avfolkningsorter med att starta företag eller expandera sina verksamheter. En farhåga som finns med den föreslagna förändringen av organisationsstrukturen för statens riskkapitalinsatser är att den geografiska fördelningen av insatserna riskerar att centraliseras till storstadsområdena på bekostnad av gles- och landsbygd. Vi ser det som centralt att detta fokus finns med redan från början samt att det sedermera ska utvärderas hur denna förändring de facto påverkar ur ett geografiskt perspektiv.

Vi ser vidare oklarheter i styrningen gällande direkta eller enbart indirekta investeringar och hur det kommer att påverka det nationella kapitalbehovet på alla områden. Vi ställer oss även frågande till det interna, externa kompetensbehovet och dess förmåga att ta opartiska beslut, samt hur urvalsprocesserna kommer att se ut. Det är minst sagt många frågetecken kvar då statligt kapital, privata fonder, externt privat kapital, men troligen kommer även olika europeiska strukturfonder kunna vara delaktiga.

Sverigedemokraterna ser även oklarheter gällande den asymmetriska vinstdelningen, där privata investerare ges en form av förtur till vinst och hur stor finansiellt stor risk det nationella bolaget måste ta för att generera en så kallad sund inställning och finansiellt risktagande. Vi menar även att det finns oklarheter gällande storleken på investeringsbelopp, så kallade ankarinvesteringar.

Sverigedemokraterna anser att oron är befogad över vilken styrning som kommer att ges till det nystartade tillväxtföretaget och vad som egentligen kommer att finansieras, till vilka projekt samt vilka som i slutänden betalar. Sverigedemokraterna anser att regeringen ska återkommer till riksdagen gällande inriktningsbeslut.

 

Josef Fransson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av den geografiska fördelningen av statens riskkapitalinsatser ska göras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen när det gäller styrning och beslut om inriktning av det nationella utvecklingsbolaget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.