Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Motion 2013/14:Sf32 av David Lång (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:227
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2014-05-22
Bordläggning
2014-05-26
Hänvisning
2014-05-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med konkreta åtgärdsförslag.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anställningsvillkoren bör göras rättsligt bindande.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidsfristen för att påbörja ett arbete.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om återkallelse av arbetstillstånd vid avslutad anställning.

Motivering

Proposition 2013/14:227 syftar enligt regeringen till att komma till rätta med de problem som finns gällande missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Naturligtvis välkomnas ett sådant initiativ då Sverigedemokraterna i mängder av följdmotioner till regeringens migrationspolitiska propositioner har betonat just behovet av ett säkert system med tydliga regler och goda möjligheter till efterkontroller samt uppföljning.

Vad som dock kan konstateras med nämnd proposition är avsaknaden av just konkreta åtgärder. Regeringen menar förvisso att om de utlovade villkoren för anställning inte uppfylls i praktiken, ska arbetstillståndet återkallas. Men enligt lagförslagets 23 kap. 1 § 4 får regeringen meddela föreskrifter om skyldighet för arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd etc. Denna formulering specificerar inga åtgärder alls. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med ett konkret förslag på regelverk för hur detta ska kunna kontrolleras samt vilka konsekvenser som det ska innebära att negligera rapporteringsskyldigheten. Denna inställning delas även av Näringslivets Regelnämnd som vill se en mer detaljerad redogörelse för vilka uppgifter som företagen ska lämna samt i vilka former. Även andra remissinstanser som LO och TCO har lämnat konkreta förslag som syftar till att stärka arbetstagarens ställning gentemot arbetsgivaren.

En annan viktig aspekt är att de anställningsvillkor som utlänningen
erhåller, bör göras rättsligt bindande. Det är mycket svårt att kontrollera om ett avtals villkor efterföljs, om avtalet inte måste följas.

I övrigt kan inte propositionen ses som något annat än en fortsatt utbyggnad av den fria arbetskraftsinvandring som Sverige i dag har. Detta blir extra tydligt i regeringens förslag till 7 kap. 7 e § 2. Där föreslås att en anställning måste påbörjas inom fyra månader efter tillståndets första giltighetsdag. En mer rimlig inställning bör i stället vara att om skälet till vistelsen i Sverige är arbete, bör arbetet påbörjas inom två veckor. Då har individen tillräcklig tid på sig att förbereda det praktiska på plats i landet.

Likaså menar regeringen i samma punkt att om utlänningens anställning upphör efter att denne har underrättats om en pågående utredning, ska tiden som får gå innan dennes tillstånd upphör vara fyra månader. Grunden som ett system för arbetskraftsinvandring måste vila på är att så länge en utlänning befinner sig i Sverige, så ska denne också vara anställd. När anställningen upphör, ska också tillståndet upphöra omgående.

Stockholm den 22 maj 2014

David Lång (SD)

Yrkanden (4)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med konkreta åtgärdsförslag.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anställningsvillkoren bör göras rättsligt bindande.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidsfristen för att påbörja ett arbete.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om återkallelse av arbetstillstånd vid avslutad anställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.