Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord

Motion 2013/14:Ju19 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:194
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2014-03-27
Bordläggning
2014-04-03
Hänvisning
2014-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffet för mord ska skärpas i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att livstidsstraff, utan möjlighet att omvandlas till ett tidsbestämt straff, ska kunna utdömas för de allvarligaste morden.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de obevakade permissionerna för livstidsdömda mördare ska avskaffas.

Motivering

Enligt kriminalstatistiken döms i dag endast ca 10 procent av brottslingar lagförda för mord till livstids fängelse.1 Detta kommer sig framför allt av att Högsta domstolen (HD) 2007 ändrade rättspraxis till att livstidsstraff endast ska vara förbehållet en liten del av alla mord.

Att regeringen nu skärper straffet för mord, med målet att strax över 50 procent av de lagförda mördarna ska ges livstids fängelse, är därför välkommet. Det är samtidigt viktigt att poängtera att förslaget sannolikt inte innebär något mer än en återgång till en praxis snarlik den vi hade för bara några år sedan. År 2006 var siffran för andelen utdömda livstidsstraff för mord nämligen 44 procent, vilket får anses ligga mycket nära den nivå regeringen nu eftersträvar. Förslaget från regeringen får därför anses vara mer av en reparativ ansats än en reell straffskärpning.

Precis som regeringen anser Sverigedemokraterna att samhället präglas av en allt lägre tolerans för grova våldsbrott. En naturlig politisk åtgärd, menar Sverigedemokraterna, torde därför vara att skärpa straffet för mord på ett mer betydande sätt än vad regeringen föreslår. Sverigedemokraterna förordar att straffet för mord ska skärpas ordentligt, till fängelse i exempelvis mellan 18 och 40 år. Vidare anser Sverigedemokraterna att livstidsstraffet ska vara förbehållet de allra värsta av mördare, men att det tvärtemot hur det är i dag, i regel inte ska omvandlas till ett tidsbestämt straff. Vi menar att livstidsstraffet, enligt den allmänna rättsuppfattningen, också just ska utgöras av ett riktigt livstidsstraff.

En straffskärpning i enlighet med vad Sverigedemokraterna föreslår uppvärderar inte bara brottsoffrens kränkning, utan ger också domstolarna större möjlighet att beakta proportionalitetsprincipen. Med regeringens nya förslag i propositionen ska nämligen livstidsstraff utdömas för en majoritet av alla mordhandlingar. Det innebär att en person som begått ett mord kommer att ges samma straff som någon som mördat tio i ett terroristattentat. Denna brist kan åtgärdas genom en straffskala med ett mycket högt maximistraff. Regeringen bör sammantaget återkomma med ett sådant förslag.

Slutligen bör det nämnas, eftersom uppgiften tas upp i regeringspromemorian, att det åtminstone en gång har skett att en livstidsdömd mördare i Sverige mördat på nytt under en permission.2 För att inte förtroendet för rättsväsendet ska skadas allvarligt måste medborgarna verkligen kunna lita på att de är helt skyddade från grova mördare när dessa väl har dömts till livstids fängelse. De obevakade permissionerna för livstidsdömda mördare bör därför helt avskaffas.

Stockholm den 26 mars 2014

Richard Jomshof (SD)

[1]

Prop. 2013/14:194 s. 10.

[2]

Ds 2013:55 s. 34.

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffet för mord ska skärpas i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att livstidsstraff, utan möjlighet att omvandlas till ett tidsbestämt straff, ska kunna utdömas för de allvarligaste morden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de obevakade permissionerna för livstidsdömda mördare ska avskaffas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.