Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Motion 2012/13:So13 av Per Ramhorn (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2012/13:107
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-04-02
Bordläggning
2013-04-08
Hänvisning
2013-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Motivering

En viktig utgångspunkt för Sverigedemokraterna är att sätta barnet i fokus när det gäller frågor som främst rör familjen men även samhället i stora drag. För Sverigedemokraterna är det absolut viktigaste när det kommer till lagändringar av denna karaktär att man har en kunskapsbaserad och ett kunskapssäkrat underlag för situationer som kan komma att uppkomma vid ett avskaffande av steriliseringskravet.

Att ändra könstillhörighet är inget som görs på en dag, det krävs utredningar, undersökningar, hormonbehandling, för att fastställa att personen i fråga faktiskt mår bättre av att tillhöra det motsatta könet. Utöver detta kommer den juridiska aspekten in, folkbokföring etc. detta som en del i det långa ledet för att känna att man verkligen tillhör det motsatta könet. Senare kan man även genomgå en könskorrigerande operation för att det ska vara så verkligt som möjligt. Detta tar tid, enligt utredningen som ligger till grund för propositionen ca 2 år. Det betyder att en person spenderar två år av sitt liv för att genomgå undersökning, real life experiment m.m. för att denne är övertygad om att den tillhör ett annat kön. Det är enligt vår mening då väldigt konstigt att man som t.ex. KtM fortfarande vill behålla vissa av de biologiska förutsättningarna som gavs till en som kvinna, vilket var just det könet man inte ansåg sig tillhöra. Detsamma gäller från MtK.

Med hänvisning till artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna tillerkänns alla rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv. Detta värderar vi i Sverigedemokraterna högt, det är däremot ingen rättighet att skaffa barn. Tvärtom så anser vi att ett barns rättigheter väger tyngre i detta fall.

Det finns ingen utredning eller underlag i dag hur barn mår i en familj med förälder som ändrat könstillhörighet, det finns heller ingen kartläggning på hur många minderåriga barn som i dag lever med en förälder som ändrat könstillhörighet.

Av 47 länder som är medlemmar i Europarådet ställer 29 länder krav på sterilisering för att bevilja ändring av könstillhörighet, dvs. en majoritet av länderna ställer krav på detta. Av de resterande medlemsländerna finns antingen ingen lagstiftning kring frågan, i vissa är det oklart och i andra finns ingen möjlighet till en ändring av den juridiska könstillhörigheten. Endast 4 länder ställer inga krav på sterilisering eller upphävs fortplanteringsförmåga.

Slutligen anser vi att kritiken som finns i lagrådets yttrande bör uppmärksammas.

 • En utredning kring de rättsliga konsekvenserna av den föreslagna ändringen som utlovats har inte genomförts.

 • Departementspromemorian innehåller inte någon egentlig analys av konsekvenserna för exempelvis den föräldraskapsrättsliga regleringen utan endast ett konstaterande av att denna inte är direkt anpassad efter samtliga situationer som kan uppkomma om kravet på sterilisering slopas.

 • Det underlag som finns i detta hänseende när det gäller det nu framlagda förslaget uppfyller uppenbarligen inte heller enligt regeringens bedömning de krav som man normalt bör ställa eftersom man förklarar sig ha för avsikt att tillsätta en utredning med uppgift att utreda de frågor som egentligen borde vara utredda innan ett förslag lades fram.

Med anledning av detta så anser Sverigedemokraterna att detta förslag som är av väldigt speciell karaktär inte är tillräckligt utrett. Konsekvensanalysen måste förbättras och utgå från barnets bästa och vi avslår därav förslaget i sin helhet.

Stockholm den 27 mars 2013

Per Ramhorn (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen avslår proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.