med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog

Motion 2009/10:MJ8 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2009/10:201
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-04-16
Bordläggning
2010-04-20
Hänvisning
2010-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i skogsvårdslagen (1979:429).

 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett nytt lagförslag i enlighet med vad som anförs i motionen.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare resurser för Skogsstyrelsens samrådsskapande arbete.

Motivering

Kravet på tillstånd till avverkning – tillståndsplikten – av skog inom skyddsskog och svårföryngrad skog ska enligt regeringens förslag tas bort. Det ska ersättas med anmälningsplikt, dvs. lagens generella krav på att underrätta Skogsstyrelsen om planerade avverkningar. De områden som i dag klassas som skyddsskog respektive svårföryngrad skog försvinner.

Skyddsskogen utgörs av skogsområden i Skåne, Blekinge och Halland, belägna inom områden där sandflykt förekommer. Sandflykt är på vissa områden ett naturligt fenomen med egna ekosystem. Det anses inte längre finnas skäl för att genom skogsplantering förhindra eller försvåra de naturliga processerna i dessa områden. Samtliga remissinstanser som yttrat sig är positiva till förslaget.

Den svårföryngrade skogen finns på Öland och Gotland och i norra Sverige, oftast nedanför den fjällnära skogen och inom de marker som utnyttjas av rennäringen. När det gäller avskaffandet av tillståndsplikten på dessa platser har remissinstanserna skilda åsikter, framför allt beträffande områden i norra Sverige. Flertalet remissinstanser tillstyrker att tillståndsplikten för avverkning på Öland och Gotland kan ersättas med anmälningsplikt.

Däremot avstyrker flera viktiga remissinstanser förslaget vad gäller områden i norra Sverige. Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens jordbruksverk, Skydda Skogen, Världsnaturfonden, Svenska Naturskyddsför-eningen och Sametinget motsätter sig att tillståndsplikten tas bort i norra Sverige. Instanserna befarar att anmälningsplikten kommer att medföra negativa konsekvenser för rennäringen och för natur- och kulturvärden.

Från socialdemokratisk sida ställer vi oss bakom att gränserna för skyddsskog upphävs, liksom att Öland och Gotland ej längre behöver klassas som områden för svårföryngrad skog. Vi anser dock inte att det finns tillräckliga argument för att nu avskaffa tillståndsplikten för avverkning i områden med svårföryngrad skog i norra Sverige. Den svårföryngrade skogen är viktig för såväl natur- som kulturmål. Andelen skyddsvärd skog i dessa områden är större då det generellt finns mer gammal skog med höga biologiska värden. Att avskaffa tillståndsplikten kan innebära att vi ytterligare halkar efter i arbetet på att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Om tillståndskravet tas bort riskerar dessa skogar att utsättas för ett ökat avverkningstryck.

Vi delar Skogsstyrelsen bedömning att det i dag är olämpligt att avskaffa områdena för skyddsvärd skog i norra Sverige med hänvisning till rennäringens intressen. Vi anser att renskötselområdets geografiska utsträckning och innebörd och betydelsen av rennäringen som allmänt respektive enskilt intresse inte har klarlagts tillräckligt.

Skogsbruk och rennäring är två areella näringar som ofta nyttjar samma mark och som därför påverkar varandra. Detta samarbete ska uppmuntras, i syfte att öka förståelsen mellan näringsidkarna. Ett tydligt regelverk behövs. Men regeringens förslag riskerar i stället att skapa nya svårigheter inom renskötselområdet. I praktiken innebär propositionen en försvagning av de samiska rättigheterna. Regeringen fortsätter att försämra samebyarnas ställning. Samebyarna förlorar genom den nya lagstiftningen sina möjligheter att överklaga Skogsstyrelsens avverkningstillstånd. De kan inte längre gå till domstol och få tillstånden överprövade. De kan inte längre anföra sina argument för att hänsyn bör tas till rennäringen.

Vi känner stor oro för det framtida samarbetet mellan rennäringen och skogsnäringen. Regeringen slarvar över frågan. I sammanfattningen av Gränsskogsutredningen påpekas också att utredaren, på grund av bristande tid, inte hade möjlighet att kalla samman en grupp av experter och sakkunniga.

Om regeringens förslag går igenom behöver Skogsstyrelsen ytterligare resurser för att förbättra samrådsrutinerna, skapa tydliga arbetsformer, upprätta renbruksplaner m.m. Sammantaget anser vi att förslaget om ett avskaffande av tillståndsplikten i de skyddsvärda områdena i norra Sverige bör återremitteras.

Stockholm den 16 april 2010

Anders Ygeman (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Carina Ohlsson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Bo Bernhardsson (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i skogsvårdslagen (1979:429).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett nytt lagförslag i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare resurser för Skogsstyrelsens samrådsskapande arbete.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.