Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag

Motion 2009/10:C15 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2009/10:170
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-04-14
Bordläggning
2010-04-15
Hänvisning
2010-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner vad som anförs i motionen om att 5 kap.  24 och 29 §§ och 13 kap.  12 § endast ska gälla dem som lämnat sådana uppgifter att de kan identifieras.

Motivering

Det är inte ovanligt att det i ett detaljplaneärende inkommer protestlistor med hundratals – mer eller mindre läsbara – namn utan någon hjälp till identifiering genom t.ex. adress eller fastighetsbeteckning. Som både den nuvarande och den föreslagna lagen ser ut är kommunen skyldig att skicka underrättelser till samtliga, både inför och efter antagandet. En dyr tidningsannons kan enligt förslagets 5 kap. 35 § vara ett alternativ, men om detaljplanen innehåller mark som kan komma att inlösas måste enligt 5 kap. 36 § den som äger eller innehar särskild rätt till denna mark och som klagat på planen kontaktas personligen (oavsett om klagan gäller inlösenfrågan eller någon helt annan aspekt av planen).

Detta är en omöjlig uppgift. Dels är många namnteckningar på protestlistor oläsliga, dels förekommer ofta vanliga namn som kan vara representerade även inom den av inlösen berörda kretsen (som vid t.ex. en vägbreddning kan bestå av hundratals personer) utan att det för den skull behöver handla om samma individ.

Det är därför sannolikt mycket få kommuner som hanterar en protestlista i ett planärende på detta sätt, utan de flesta tar den för vad den är – en spontan opinionsyttring, vilken givetvis kan påverka utgången av ärendet men inte utgör ett led i en personlig rättsprocess.

Att kommuner systematiskt känner sig tvingade att bryta mot lagens bokstav är givetvis olyckligt. Ytterligare en viktig aspekt är att kommunen inför antagandet av en plan ska kunna veta säkert vilka som är överklagansberättigade, för att kunna kontakta dessa och diskutera fram vilka justeringar av planförslaget som skulle göra dem nöjda, och därmed undvika att ett bråttom-ärende försenas genom långdragna överklaganden.

Då det nu blir en ny plan- och bygglag är det därför angeläget att riksdagen gör ett tydligt uttalande om att det som anges i de föreslagna paragraferna 5 kap. 24 och 29 §§ och 13 kap. 12 § endast gäller dem som lämnat sådana uppgifter att de kan identifieras.

Stockholm den 14 april 2010

Sonia Karlsson (s)

Christina Axelsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen godkänner vad som anförs i motionen om att 5 kap. 24 och 29 §§ och 13 kap. 12 § endast ska gälla dem som lämnat sådana uppgifter att de kan identifieras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.