Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Motion 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2009/10:137
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2010-03-30
Bordläggning
2010-04-01
Hänvisning
2010-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undantag ska kunna göras från huvudregeln när utlänningen har barn i Sverige, kvinnan i förhållandet är gravid eller sökanden med all sannolikhet skulle få sin ansökan beviljad, detta även när det finns ett avlägsnandebeslut som har vunnit laga kraft och när utlänningen gjort vad som rimligen kan krävas för att styrka sin identitet och uppvisa giltigt pass.

Motivering

Regeringens proposition syftar till att motverka vissa fall av familjeseparation i syfte att det i högre grad ska bli möjligt för föräldrar och barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning då de redan befinner sig i landet. Det är positivt att regeringen tar detta steg eftersom den nuvarande ordningen ibland leder till orimliga konsekvenser för familjer. Tyvärr är dock utformningen av förslaget behäftat med många oklarheter och undantar en stor grupp föräldrar förutom att det ger ett mycket brett tolkningsutrymme som till och med skulle kunna göra det svårare för barnfamiljer i framtiden.

I propositionstexten återfinns en bakgrundsbeskrivning över hur möjligheten att söka efter ankomsten till Sverige för anhöriga sett ut sedan 1966 då kravet att söka tillståndet före inresa infördes. Det är intressant att se att då riksdagens avsikt varit att underlätta för familjer att söka i Sverige så har resultatet blivit det motsatta. Det är därför av största vikt att inte begå samma misstag.

I dag är det således frågan om det är skäligt att återvända som är avgörande. I praxis brukar det bl.a. handla om att en tidsperiod på sex månader kan anses skälig. Att någon befunnit sig i landet utan tillstånd har setts som en försvårande omständighet.

Med det nya förslaget ställs först ett inledande krav på bl.a. styrkt identitet, giltig passhandling och stark familjeanknytning. Redan i det skedet kommer personer från t.ex. Afghanistan att sorteras bort eftersom de inte utan att bege sig till sin hemprovins i Afghanistan kan erhålla ett giltigt pass. I vissa fall har de utvisningsbeslut men ska verkställas till någon annan del av landet. Detta gör det oerhört svårt att få ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning även om de söker från hemlandet.

Därefter kommer själva skälighetsbedömningen av konsekvenserna för barnet. Bestämmelsen ger ingen tydlig ledning för Migrationsverkets tolkning, vilket är olyckligt, särskilt med tanke på den kritik lagstiftaren tidigare fått för att inte vara tydlig.

Det är vår bedömning att väldigt få kommer att omfattas av denna regeländring. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare i en gemensam reservation uppmanat regeringen att återkomma med förslag om att undantag ska kunna göras från huvudregeln när utlänningen har barn i Sverige, kvinnan i förhållandet är gravid eller sökanden med all sannolikhet skulle få sin ansökan beviljad, detta även när det finns ett avlägsnandebeslut som vunnit laga kraft.

Vi beklagar därför att regeringen lägger ett förslag som kommer att omfatta så få familjer och som eventuellt på grund av otydligheter i lagstiftningen skulle kunna få motsatt effekt. Vi anser också att det tyder på ett dåligt ledarskap från regeringens sida när den väljer att i stället för att visa vägen i frågan, lämnar över till andra instanser för tolkningsutrymme.

Stockholm den 29 mars 2010

Veronica Palm (s)

Kalle Larsson (v)

Bodil Ceballos (mp)

Ronny Olander (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Kurt Kvarnström (s)

Göte Wahlström (s)

Matilda Ernkrans (s)

Jasenko Omanovic (s)

Magdalena Streijffert (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undantag ska kunna göras från huvudregeln när utlänningen har barn i Sverige, kvinnan i förhållandet är gravid eller sökanden med all sannolikhet skulle få sin ansökan beviljad, detta även när det finns ett avlägsnandebeslut som har vunnit laga kraft och när utlänningen gjort vad som rimligen kan krävas för att styrka sin identitet och uppvisa giltigt pass.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.