Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Motion 2006/07:So8 av Stefan Wikén m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2006/07:38
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-02-02
Bordläggning
2007-02-13
Hänvisning
2007-02-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt statligt stöd till kvinnojoursverksamheten.

Motivering

Kommunernas och socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är viktigt att tydliggöra.

För de våldsutsatta kvinnorna och barn som bevittnat våld är det nödvändigt att kommunerna utvecklar sin kompetens, arbetssätt och beredskap i dessa frågor. Vi instämmer därför i att det behövs en ambitionshöjning och helhetsgrepp med utveckling som är målinriktad, strukturerad och med samordnade insatser på kommunal nivå när det gäller stöd till våldsutsatta kvinnor.

Vi vill understryka att det arbetet måste bygga vidare på den förra regeringens massiva insats när det gäller mäns våld mot kvinnor i och med kvinnofridsreformen som trädde i kraft 1998 och som kan sägas var en handlingsplan.

En helt avgörande del av den i dag upparbetade kunskapen och erfarenheten av mäns våld mot kvinnor står de ideella kvinnojourerna för. Detta är grundat på många års praktisk verksamhet. Det fortsatta arbetet med att stärka och utveckla samhällets insatser mot mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld måste därför bygga på det arbete som i många år skett i kvinnojourerna.

De ideella kvinnojourerna möter dagligen kvinnor som har blivit utsatta för hot om våld, psykisk och fysisk misshandel och sexuella övergrepp. De kvinnor som söker sig till kvinnojouren får stöd och hjälp till självhjälp. Kvinnojourens arbetsbörda har inte minskat under åren, tvärtom. Behovet av denna verksamhet är stort.

Ideella kvinnojourer runt om i landet gör i dag ett viktigt arbete som är nödvändigt att värna, ta vara på och ge förutsättningar att utvecklas vidare. Det kan aldrig ersättas av socialtjänstens insatser. Det bör komplettera varandra. Regeringens förslag är därför i sin otydlighet mycket oroande när det gäller vad som händer med den långsiktiga satsning som påbörjades under förra året för att stärka den ideella kvinnojoursverksamheten. Det ökade ansvaret inom socialtjänsten får därför inte finansieras på kvinnojourernas bekostnad. Det måste vara ett uttalat krav att kommunerna som tar emot statligt stöd till arbetet för våldsutsatta kvinnor inte får minska stödet till de ideella kvinnojourerna.

En sådan konsekvens av regeringens förslag skulle vara ett direkt och svårt slag mot våldsutsatta kvinnor som är i behov av kvinnojourernas verksamhet.

Vi vill därför att riksdagen uttalar som sin mening att det statliga stödet till den ideella kvinnojoursverksamheten inte minskar utan ökar, och att den satsning som påbörjades under förra året på att utveckla kvinnojoursverksamheten fortsätter och fullföljs.

Stockholm den 31 januari 2007

Stefan Wikén (s)

Marie Nordén (s)

Berit Andnor (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt statligt stöd till kvinnojoursverksamheten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.