Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm

Motion 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2006/07:109
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2007-04-27
Bordläggning
2007-05-04
Hänvisning
2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm.

Motivering

Vi socialdemokrater säger ja till miljöavgifter och trängselskatt men vi säger nej till regeringens proposition.

Stockholmsförsöket blev en succé. Med mycket kort förberedelsetid och med gemensam kraftansträngning genomfördes hela processen på kortare tid än en mandatperiod. Riksdagen beslutade om den nödvändiga lagstiftningen, och Stockholms kommunfullmäktige beslutade om den upphandling som Vägverket senare på regeringens uppdrag avslutade. Miljöavgiftskansliet i Stockholms stad tillsammans med SL och Vägverket ansvarade för genomförandet. Stockholm ansvarade för den lokala folkomröstning som därefter genomfördes. Och stockholmarna sa ja.

Stockholmsförsöket var ett paket av åtgärder som med hjälp av ekonomiska styrmedel och massiv ökning av kollektivtrafiken syftade till att skapa mindre trängsel och bättre miljö. Utbyggda cykelbanor, lånecyklar och projekt med biogasfärjor på stadens inre vattenområden fanns också med i paketet. De mål som Stockholms stad beslutat om uppfylldes med råge. Antalet fordon över innerstadssnittet under morgonens och eftermiddagens högtrafik skulle minska med 10–15 procent. Framkomligheten skulle öka på de hårdast belastade vägarna i Stockholmstrafiken. Och utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar i innerstadsluften skulle minska. Trafiken minskade med i snitt ca 20 procent under hela perioden. Utsläppen av koldioxid minskade med 12 procent i Stockholms innerstad och 3 procent i hela länet. Övriga hälsofarliga ämnen och partiklar minskade också.

Sannolikt är inte något infrastrukturprojekt så utvärderat som Stockholmsförsöket. Trafikströmmar, resvanor, eventuell påverkan på barn- och ungdomsidrotten samt påverkan på detaljvaruhandel, budbilsbransch och sophämtning är genomlyst. Och utvärderingarna var mycket positiva. Den katastrof som förespråkats uteblev. Mediernas bevakning var omfattande och genom den kunde man följa hur opinionen svängde under de sju månader som försöket pågick.

På valdagen 2006 genomfördes Lokal folkomröstning i Stockholm om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad. Av valsedeln framgick att miljöavgift/trängselskatt innebär att avgifter tas ut i biltrafiken för att minska köer och förbättra miljön. Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar. Den fråga som ställdes löd: Anser du att miljöavgifter/trängselskatt skall användas i Stockholms stad? Och svarsalternativen var ja, nej samt blank valsedel.

I den lokala omröstningen röstade Stockholms invånare ja. De röstade ja till ett system med avgifter där intäkterna återförs till Stockholmsregionen för att investeras i kollektivtrafik och vägar. Regeringens förslag är ett svek mot folkomröstningens resultat och det är därför vi socialdemokrater avvisar regeringens proposition. Miljöperspektivet och satsningen på kollektivtrafik är avgörande komponenter i ett system med avgifter eller skatt. De är nödvändiga för att ge systemet legitimitet. För att den enskilde ska kunna lämna bilen hemma så förutsätts kraftfulla satsningar på utbyggd kollektivtrafik.

Med hänvisning till folkomröstningsresultatet säger vi nej till regeringens förslag avseende hur intäkterna ska hanteras. Det måste vara alldeles klart att det är Stockholmsregionen själv som ska besluta om hur intäkterna ska användas och vilka infrastrukturprojekt som ska prioriteras.

Vi anser att införandet av trängselskatt är en bra och nödvändig åtgärd för att både klara miljön och bidra till kampen mot klimatförändringarna. Trängselskatten innebär en möjlighet till hållbar utveckling för hela Stockholmsregionen. Investeringar för att underlätta resandet på annat sätt än med bil måste fortsätta, och med minskad trängsel gynnas yrkestrafiken och näringslivet. Undantaget från avgift för taxi och färdtjänst bör gälla också i framtiden, liksom stödet till arbetet med omställningen av fordonsparken mot förnybara bränslen. Beroendet av fossila bränslen måste brytas och därför vill vi inte se något tidsbegränsat undantag med avgiftsbefrielse för miljöbilar. Det är därför viktigt att betona att vi socialdemokrater är för en trängselskatt i Stockholm men vi är emot den form som regeringen har utformat den i. Vi vill därför avslå regeringens proposition och ge regeringen till känna vad som i motionen anförs om trängselavgifter i Stockholm.

Stockholm den 25 april 2007

Maria Östberg Svanelind (s)

Christina Axelsson (s)

Börje Vestlund (s)

Mikael Damberg (s)

Bosse Ringholm (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.