Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:191 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

Motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:191
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2006-04-05
Bordläggning
2006-04-06
Hänvisning
2006-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna, genom plan- och bygglagen (PBL), ges ett inflytande vad gäller samlokalisering av mobilmaster då detta anses nödvändigt av miljö-, hälso- eller säkerhetsskäl.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna bör ges rätten att väcka ett ärende om sam­lokalisering mellan en operatör och en mastägare.

Inledning

I propositionen föreslås en ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Möjligheter att förplikta en operatör att mot marknadsmässig ersättning tillhandahålla samlokalisering föreslås. Det föreslås också att det i samband med ett förpliktande om samlokalisering skall gå att förplikta operatören att mot ersättning för uppkomna kostnader genomföra stagning eller påbyggnad av mast för att ett tillhandahållande av samlokalisering m.m. skall kunna ske. Vänsterpartiet motsätter sig inte förslagen, men vi anser att de är otillräckliga.

Stärk kommunernas inflytande

För att uppnå målet om att fler samlokaliseringar av mobilmaster än idag kommer till stånd anser Vänsterpartiet att det är nödvändigt att ge kommunerna möjlighet att ingripa då de anser att en samlokalisering är nödvändig av miljö-, hälso- eller säkerhetsskäl. För att kommunen skall ha möjlighet att tvinga fram ett samgående, när detta är möjligt, föreslår vi en skärpning av PBL. Ändringen skall ge kommunerna rätten att säga nej till master som kan samlokaliseras med en befintlig mast, alternativt en annan mast som är bättre placerad utifrån miljö-, hälso- eller säkerhetsaspekter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Kommunens rätt att väcka ett ärende om samlokalisering

Vänsterpartiet instämmer med de remissinstanser som anser att även kommunerna bör ges rätten att väcka ett ärende om samlokalisering mellan en operatör och en mastägare. Vi föreslår därför att denna rätt, som enligt förslaget endast skall tillkomma en annan operatör som vill få till stånd en inplacering, utvidgas till att även gälla för kommunerna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Tillsammans med en förstärkning av PBL är det troligt att en sådan bestämmelse ytterligare skulle öka antalet samlokaliseringar och med hög sannolikhet även leda till ett färre antal PBL-ärenden.

Stockholm den 5 april 2006

Owe Hellberg (v)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Peter Pedersen (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Karin Thorborg (v)

Sten Lundström (v)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna, genom plan- och bygglagen (PBL), ges ett inflytande vad gäller samlokalisering av mobilmaster då detta anses nödvändigt av miljö- och hälso- eller säkerhetsskäl.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna bör ges rätten att väcka ett ärende om samlokalisering mellan en operatör och en mastägare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.