Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

Motion 2005/06:Ju52 av Inger René (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:178
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2006-04-18
Bordläggning
2006-04-19
Hänvisning
2006-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:178.

Motivering

I propositionen föreslås att hemlig rumsavlyssning – buggning – införs som ett nytt hemligt tvångsmedel som ger de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till åtgärder av från integritetssynpunkt mycket ingripande slag. Möjligheter för polisen att göra intrång i privata bostäder/hem – och då inte bara en misstänkts – och där installera en teknisk anordning för att därefter kunna avlyssna de samtal som förs i bostaden – framstår som särskilt integritetskränkande. När det gäller effektiviteten av det föreslagna tvångsmedlet råder ett betydande mått av osäkerhet. I den PM JU 2005/57 68 A Hemlig rumsavlyssning som upprättats av Justitiedepartementet står det ”Huruvida hemlig rumsavlyssning generellt blir ett effektivt tvångsmedel eller inte i Sverige är naturligtvis svårt att med säkerhet uttala sig om utan att tvångsmedlet prövats en tid”. Att bedömningen är osäker framgår också av utredningens uppfattning att hemlig rumsavlyssning ”kan förväntas bli” ett effektivt tvångsmedel. Enligt min mening kan det starkt ifrågasättas om detta är ett tillräckligt skäl att så genomgripande inskränka den personliga integriteten.

Under de senaste två åren har ett stort antal förslag och beslut som ökar polisens möjligheter att övervaka enskilda i akt och mening att beivra brott genomförts. Det handlar t.ex. om buggning, telefonavlyssning, teleövervakning, kameraövervakning, spionprogram i datorer, lokalisering av mobiltelefoner, DNA-register, lagring av uppgifter om ringande, e-postande och sms-ande och möjlighet att använda överskottsinformation från hemlig teleavlyssning för att utreda andra brott än det som avlyssningen avsåg. Vart och ett av besluten har tagits i det goda syftet att beivra den grova brottsligheten.

Men nu är besluten och förslagen så många och eftersom de i stor utsträckning påverkar varandra och samverkar är det enligt min uppfattning ett rimligt önskemål att utreda de totala konsekvenserna för den personliga integriteten innan propositionens förslag genomförs.

Stockholm den 11 april 2006

Inger René (m)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:178.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.