Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr27 av Margareta Andersson och Sven Bergström (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:147
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2006-03-30
Bordläggning
2006-03-31
Hänvisning
2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2005/06:147.

 2. Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag om förbud mot kampsporter som innehåller våld mot huvudet.

 3. Riksdagen begär att regeringen vid avslag på motionsförslag 1 återkommer med förslag om att Socialstyrelsen skall vara den myndighet som beviljar tillstånd för enligt propositionen tillståndspliktiga arrangemang.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kriterier för begreppet godtagbar säkerhet fastställs av en myndighet med medicinska expertkunskaper.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kriterier för vilka skydd som skall användas för att uppfylla kravet på godtagbar säkerhet och att kraven skall fastställas av myndighet med medicinska expertkunskaper.

Motivering

Regeringen föreslår i proposition 2005/06:147 att professionell boxning åter ska tillåtas i Sverige. Samtidigt vill man att alla kampsporter som tillåter våld mot huvudet ska ha ett gemensamt regelverk. Enligt vår åsikt innebär lagförslaget helt fel signaler till dagens unga människor. Samhället tillåter våld mot huvudet som kan förorsaka den som mottar slagen allvarliga skador och t.o.m. dödsfall vid särskilt olyckliga omständigheter. Att man ska belönas dvs. få poäng för något som i andra sammanhang bestraffas anser vi vara fel och föreslår därför att riksdagen avslår lagförslaget.

Om våra första yrkanden faller föreslår vi att regeringen snarast återkommer med lagförslag som förtydligar vad som ska gälla för fortsatt verksamhet inom kampsporter som innehåller våld mot huvudet.

Vi anser att en myndighet som har medicinsk kompetens ska bevilja de tillstånd som ska utfärdas för de här kampsporterna. En länsstyrelse för hela landet ger inte rätt dignitet åt besluten. Socialstyrelsen har den kompetens som behövs för att fatta beslut i frågor som kan få så genomgripande effekter för enskilda individer. Vi föreslår därför att Socialstyrelsen får detta uppdrag. Detta bör ges regeringen till känna.

Godtagbar säkerhet är ett begrepp som för oss verkar väldigt luddigt och svårt att tolka. Medicinska experter tycker visserligen att tillståndsplikten är ett steg i rätt riktning men för vår del anser vi att det också behövs kriterier för vilka riktlinjer som skall gälla för att godtagbar säkerhet ska vara uppfylld. Kriterier för godtagbar säkerhet bör fastställas av en myndighet med medicinska expertkunskaper. Detta bör ges regeringen till känna.

Vid utövandet av de kampsporter propositionen omfattar ingår slag och sparkar mot huvudet. För att undvika skador på utövarna ska skydd användas. Hur de ska utformas för att få avsedd effekt finns inte angivet i propositionen och det anser vi vara en brist. Huvudet och halsen är känsliga områden på kroppen och även ganska lindrigt våld kan medföra t.ex. Wiphlash-skador som kan medföra men för resten av livet för den som drabbas. Utformningen av skydden bör därför ske i samarbete med och fastställas av en myndighet med medicinska expertkunskaper. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 mars 2006

Margareta Andersson (c)

Sven Bergström (c)

Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen avslår proposition 2005/06:147.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag om förbud mot kampsporter som innehåller våld mot huvudet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen begär att regeringen vid avslag på motionsförslag 1 återkommer med förslag om att Socialstyrelsen skall vara den myndighet som beviljar tillstånd för enligt propositionen tillståndspliktiga arrangemang.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kriterier för begreppet godtagbar säkerhet fastställs av en myndighet med medicinska expertkunskaper.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kriterier för vilka skydd som skall användas för att uppfylla kravet på godtagbar säkerhet och att kraven skall fastställas av myndighet med medicinska expertkunskaper.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.