Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:147
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2006-03-30
Bordläggning
2006-03-31
Hänvisning
2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2005/06:147.

 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur en reglering av övriga kampsporter skall utformas.

Motivering

I propositionen vill regeringen införa en lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher som innehåller moment av slag mot huvudet. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos den myndighet som regeringen bestämmer. Av propositionstexten framgår sedan i kap. 8.2 att den föreslagna regleringen torde innebära att såväl professionell boxning som arrangemang av vissa andra kampsporter som idag genomförs inte kommer att få tillstånd med nuvarande tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser. Vänsterpartiet hävdar att tillståndsprocessen under sådana förhållanden är en helt onödig – och kostnadskrävande – byråkratisering eftersom tillstånd ändå inte kommer att ges. Den professionella boxningens regler är internationella och en speciell svensk mjukare form av proffsboxning kan inte förväntas få genomslag. Ingenting har därmed framkommit som berättigar ett upphävande av förbudet mot professionell boxning. Propositionen bör avslås. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Det ovan sagda innebär givetvis inte att det inte behövs reglering av övriga kampsporter. Vänsterpartiet vill dock framhålla vikten av att idrotten självständigt inom givna ramar får utforma sina säkerhetsregler. Den reglering av säkerhetsföreskrifter på detaljnivå som återfinns i propositionstexten kan knappast tjäna säkerheten med tanke på de mycket skilda idrotter som berörs och kan komma att beröras. Regeringen bör återkomma med förslag till hur en reglering av kampsporterna ska utformas.

Stockholm den 30 mars 2006

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen avslår proposition 2005/06:147.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur en reglering av övriga kampsporter skall utformas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.