Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

Motion 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2003/04:169
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2004-06-23
Registrering
2004-06-28
Hänvisning
2004-07-02
Bordläggning
2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:169 i enlighet med vad som anförs i motionen.

Regeringens proposition

Regeringen föreslår i föreliggande proposition, 2003/04:169 Kommunal medverkan vid kommunal trängselskatt, att kommuner ska kunna ingå avtal med staten om att biträda staten med att informera medborgarna om trängelskatten. Likaså ska kommunerna kunna biträda staten i förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.

Kristdemokraternas ställningstagande

I en motion med anledning av regeringens proposition 2003/04:145 Trängselskatt redogjorde Kristdemokraterna för sin syn på trängelskatterna.

Kommunerna förhindras av grundlagen besluta om uttag av så kallade trängselskatter. Parkeringsavgifter beslutas däremot av kommunfullmäktige enligt lagen Rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. Detta kan ske eftersom lagen stiftades då 1809 års regeringsform fortfarande gällde och i övergångsbestämmelserna till den nya regeringsformen undantogs nämnda lag enligt sjätte punkten. Kristdemokraterna anser att det finns stora principiella likheter mellan å ena sidan parkeringsplatser och vägyta som tillåter rörliga fordon å den andra. Bägge dessa borde därför båda kunna beslutas av kommunfullmäktige. Detta missförhållande borde riksdagen efter utredning av regeringen åtgärda.

Att Socialdemokraterna i en särskild proposition föreslår att kommunerna ska få rätt att biträda staten med information, förvaltning och upphandling understryker på ett tydligt sätt hur uppochnervänd Socialdemokraternas syn på svensk förvaltning blivit. Kristdemokraterna anser att det är kommunerna som ska bistås av staten snarare än tvärtom i enlighet med subsidiaritetsprincipen som anger att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå med bistånd av högre nivåer om så krävs. Paradoxalt nog redogör regeringen i propositionen tydligt för när kommunalt självstyre ska gälla. Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) får kommunerna själva ta hand om alla angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens geografiska område som inte ska skötas av staten. Trängselskatter borde vara just en sådan angelägenhet av allmänt intresse.

Kristdemokraterna anser därför att regeringens proposition 2003/04:169 bör avslås i sin helhet.

Stockholm den 23 juni 2004

Per Landgren (kd)

Mats Odell (kd)

Stefan Attefall (kd)

Olle Sandahl (kd)

Annelie Enochson (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Maria Larsson (kd)

Lars Lindén (kd)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:169 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.