Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

Motion 2003/04:So34 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2003/04:161
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2004-06-23
Registrering
2004-06-28
Hänvisning
2004-07-02
Bordläggning
2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen ser till att det i framtida avtal för svenskspråkiga kanaler i det markbundna digital-TV-nätet inkluderas ett förbud mot alkoholreklam, i enlighet med vad som anförs i motionen.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begränsa alkoholreklam i periodiska skrifter till sådana skrifter som handlar om mat och dryck.

Motivering

De senaste åren har utvecklingen på det alkoholpolitiska området gått i fel riktning. Totalkonsumtionen ökar stadigt. Fallen av alkoholförgiftning bland ungdomar har växt dramatiskt. Den alkoholrelaterade dödligheten har ökat. Våldsbrotten i samband med alkoholförtäring ökar. Alkoholinförseln från utlandet har ökat, både laglig införsel med ökade tillåtna kvoter, olaglig vidareförsäljning och smuggling. Allt mer av alkoholen kommer från annat håll än Systembolaget, vilket innebär en allt annat än ansvarsfull försäljning. Samtidigt har missbrukarvården fått minskade resurser.

Den alkoholpolitiska proposition som regeringen nu har presenterat innehåller inte de kraftfulla åtgärder som krävs för att vända utvecklingen. Den innehåller långa uppräkningar av utredningar som har gjorts eller pågår och om olika förslag som har lagts fram, däremot mycket få konkreta åtgärder.

Folkpartiet har tidigare under riksdagsåret motionerat om vad som bör göras för att vända utvecklingen. I den här motionen kompletterar vi därför bara de förslag regeringen lägger om alkoholreklam, och hänvisar i övrigt till motion 2003/04:So345 Alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor.

Reklam i digital-TV

Regeringen har haft bråttom att få igång sändningar i det markbundna digital-TV-nätet. Som Folkpartiet påpekat i motion 2003/04:Kr359 Mediepolitik i en internationaliserad värld, hade utbyggnaden av nätet kunnat ske i ett lugnare tempo på marknadens villkor, utan de statliga subventioner som nu betalas ut. I sin iver att snabbt få ett attraktivt kanalutbud i det markbundna nätet har regeringen accepterat att svenskspråkiga kanaler som sänder från utlandet följer utländska regler för alkoholreklam. Ingångna avtal kan inte ändras nu, men inför framtida förhandlingar bör den typen av kryphål genom den svenska reklamlagstiftningen hållas stängda. Riksdagen bör begära att regeringen i framtida avtal för svenskspråkiga kanaler i det markbundna digital-TV-nätet inkluderar ett förbud mot alkoholreklam.

Reklam i periodiska skrifter

Det huvudsakliga konkreta innehållet i regeringens proposition är ett försök att begränsa alkoholreklamen efter domen i det så kallade Gourmetmålet, som öppnade för alkoholreklam i svenska tidningar och tidskrifter. Vi anser att en ytterligare begränsning borde prövas.

Marknadsdomstolen fann i februari 2003 att det dåvarande reklamförbudet inte var proportionerligt i avvägningen mellan skyddet för folkhälsan och den fria rörligheten för varor och tjänster. Vi menar att en rimlig avvägning skulle vara att tillåta reklam endast i periodiska skrifter som handlar om mat och dryck, det vill säga tidningar av samma typ som Gourmet. I sådana tidningar kan reklam för svagare alkoholdrycker framstå som motiverad, och skadan av denna reklam torde vara begränsad. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

Stockholm den 23 juni 2004

Kerstin Heinemann (fp)

Gabriel Romanus (fp)

Marita Aronson (fp)

Linnéa Darell (fp)

Mia Franzén (fp)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen begär att regeringen ser till att det i framtida avtal för svenskspråkiga kanaler i det markbundna digital-TV-nätet inkluderas ett förbud mot alkoholreklam, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begränsa alkoholreklam i periodiska skrifter till sådana skrifter som handlar om mat och dryck.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.