Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

Motion 2003/04:Bo10 av Lena Ek m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2003/04:136
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-04-28
Registrering
2004-04-29
Bordläggning
2004-04-29
Hänvisning
2004-04-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att den lag om ändring av ledningsrättslagen som regeringen föreslår i propositionen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

2 Bakgrund

Regeringen föreslår i proposition 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät att ledningsrätt ska gälla inte bara för ledningar utan även för master, antenner och andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät. Vidare föreslås att lantmäterimyndigheten skall kunna besluta om att ge ledningsrättsinnehavaren möjlighet att upplåta sin anläggning till andra operatörer i syfte att begränsa antalet master som krävs för 3 G-nätet.

3 Motivering

Under den senaste tioårsperioden har de mobila kommunikationssystemen i landet byggts ut i snabb takt. Efter NMT-systemen har GSM utvecklats och för närvarande byggs tredje generationens mobiltelefoni, UMTS, ut i Sverige. Genom den större kapaciteten i detta senaste system förbättras möjligheten till mobil datakommunikation avsevärt. Tillgång till modern mobilkommunikation i hela landet är avgörande för tillväxt och utveckling.

Det är viktigt att de operatörer som fått koncession på 3 G i Sverige lever upp till tidigare gjorda åtaganden, både vad gäller kapacitet i näten och täckning i hela landet. De problem som drabbat branschen får inte tas till intäkt för att svika löften till stora delar av landet om mobil datakommunikation. Den försenade nätutbyggnaden drabbar framför allt de delar av landet som redan i dag är eftersatta vad gäller övrig infrastruktur, till exempel vägar och bredband. Den regionala klyvningen vad gäller förutsättningar för tillväxt riskerar därmed att förstärkas.

Den forskning som idag finns kring strålningsrisker av telemaster och telefoner är inte tillräcklig för att Centerpartiet ska se en anledning att stoppa utbyggnaden av 3 G. Men eftersom vi tar frågan om riskerna på allvar anser vi att det är det viktigt att vara försiktig. Vi vill därför se en satsning på ökad forskning på området.

Centerpartiet ser också positivt på ökat samarbete mellan operatörer där de i betydligt högre grad samutnyttjar master. Detta ger en både ekonomisk och miljömässig vinst.

Den nu föreliggande propositionen samt den existerande lagstiftningen kring ledningsrätt innehåller inslag som begränsar äganderätten. Äganderätten är en mycket viktig del i ett civiliserat, rättssäkert och modernt land. Samtidigt finns det dock fall där det allmännas intresse måste gå före den enskilde markägarens och expropriering är ibland således nödvändigt för att ett modernt samhälle ska kunna utvecklas.

De nuvarande reglerna om ersättning vid expropriering kom till stånd under en tid när exploatörerna i stort sett uteslutande var statliga verk eller liknande, dvs. institutioner som antogs sakna kommersiella drivkrafter. Den nuvarande situationen är annorlunda med kommersiella företag som exploatörer. Ersättningsreglerna kring expropriering är således omoderna och måste ses över. Dessutom måste även regelverket kring vad och under vilka omständigheter som expropriering kan komma till stånd ses över.

4 Ikraftträdande

Riksdagen har givit ett tillkännagivande till regeringen om att reglerna kring exproprieringsersättningen bör ses över (protokoll 2003/04:80).

Att i detta läge låta bifalla regeringens förslag om ändring i ledningsrätten utan att ersättningsfrågan är löst vore olyckligt. En översyn av reglerna måste göras, och ersättningsfrågan måste lösas. När denna översyn har gjorts, och de lagförslag som utredningen föreslår kan realiseras, då ska regeringen fatta beslut om att låta föreliggande förslag till ändring av ledningsrättslagen träda i kraft samma dag som lagändringen kring ersättningsfrågorna träder i kraft. Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 28 april 2004

Lena Ek (c)

Åsa Torstensson (c)

Roger Tiefensee (c)

Rigmor Stenmark (c)

Jörgen Johansson (c)

Håkan Larsson (c)

Sven Bergström (c)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen beslutar att den lag om ändring av ledningsrättslagen som regeringen föreslår i propositionen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.