Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

Motion 2002/03:Ju14 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2002/03:74
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2003-06-12
Hänvisning
2003-06-13
Bordläggning
2003-06-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall återkomma med ett lagförslag om införande av regler om hemlig avlyssning.

Motivering

Förslaget om att öka polisens möjligheter att utreda allvarliga och svårutredda brott med en mer ändamålsenlig reglering av dagens hemliga tvångsmedel, är ett viktigt steg på vägen i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Kravet på att rättssäkerhetsaspekterna vid användningen av tvångsmedel är uppfyllda är mycket centralt. Folkpartiet liberalerna är därför positiva till att partiets krav gällande införandet av offentliga ombud avseende hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning nu uppfylls av regeringen.

För att kunna bekämpa den grova och organiserade brottsligheten måste polisen dock ges ytterligare möjligheter att använda modern teknik varav hemlig avlyssning, s k buggning, är ett viktigt verktyg.

I den aktuella propositionen väljer regeringen att inte presentera lagförslag om införande av hemlig avlyssning. Regeringen hänvisar till att Justitiedepartementet tillsatte en utredare som nyligen utarbetat ett förslag till en reglering av användningen av sådan överskottsinformation som kommer fram vid bruk av hemliga tvångsmedel. Regeringen anger (s 12 i propositionen) att man nu skall överväga utredarens förslag och sedan på nytt överväga frågan om hemlig avlyssning.

Bakgrunden är buggningsutredningens betänkande Om buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46) och behandlingen av detta i lagrådsremissen Hemlig avlyssning m.m. I lagrådsremissen föreslogs att hemlig avlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel i syfte att förbättra möjligheterna att bekämpa den grövre kriminaliteten. I sitt yrkande över förslaget uttalade Lagrådet att en förutsättning för att införa hemlig avlyssning är att användningen av s k överskottsinformation regleras.

Folkpartiet liberalerna instämmer i Lagrådets uttalande om vikten av att reglera frågan om överskottsinformation. Folkpartiet liberalerna vill också betona att samtliga rättssäkerhetsaspekter måste vara noga övervägda och utredda innan införandet av lagstiftning om hemlig avlyssning sker. Samma rättssäkerhetsaspekter måste naturligtvis gälla även vid detta ingripande tvångsmedel och därför omfattas av de nya reglerna i rättegångsbalken om offentliga ombud.

Erforderligt utredningsunderlag för ett lagförslag om hemlig avlyssning föreligger emellertid redan. Folkpartiet liberalerna vill därför att regeringen återkommer till riksdagen med ett lagförslag om införandet av hemlig avlyssning och att detta tvångsmedel skall omfattas av de nya reglerna i rättegångsbalken om offentliga ombud. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 10 juni 2003

Johan Pehrson (fp)

Torkild Strandberg (fp)

Karin Granbom (fp)

Jan Ertsborn (fp)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall återkomma med ett lagförslag om införande av regler om hemlig avlyssning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.