Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m.

Motion 2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:153
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2002-04-09
Bordläggning
2002-04-10
Hänvisning
2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lotterilagen så att krav på 18-årsgräns och folkbokföring finns för lotterier som anordnas med elektromagnetiska vågor enligt vad i motionen anförs.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om varningstext.

Inledning

Regeringen föreslår vissa ändringar i lotterilagen med anledning av den tekniska utvecklingen och det ökade utbudet av internationella spel. Internationellt erbjuds det i dag en rad spelmöjligheter via Internet, som riskerar att konkurrera ut föreningslivets lotterier. Regeringens förslag innebär att föreningslivets anordnare av lotterier får möjlighet att även förmedla vissa lotterier med hjälp av elektroniska vågor såsom Internet, mobiltelefon eller liknande. En förutsättning för att tillstånd ska kunna beviljas är att lotterierna uppfyller de förutsättningar som enligt lotterilagen gäller för egentliga lotterier.

Bakgrund

Det är få områden där man har så stora möjligheter att förlora pengar som på spel. Trots detta finns ett stort intresse för spel. Uppskattningsvis har 8 av 10 boende i Sverige spelat någon gång under det senaste året. Av hela den vuxna befolkningen spelar var annan lite, var tredje mycket, medan var femte är helt ointresserad av spel. Låginkomsttagare satsar i genomsnitt dubbelt så mycket som höginkomsttagare av sin disponibla inkomst på spel. Spel erbjuder något som tidigare generationer inte fick chansen till – möjligheten att vinna stora pengar med små insatser. Allt man behöver göra i dag är att pricka in 7 siffror rätt på Lotto, pricka in rätt rad på V75, köpa rätt bingolott av någon idrottsförening, rycka i kasinots banditer eller spela Black Jack, roulette, Sic Boo osv. Sannolikheten att man ska vinna är däremot mycket liten.

Om inget görs för att dämpa ökningen av nya spelare och nya spelformer kommer spelberoende snart att vara en folkhälsofråga. Med anledning av detta har Folkhälsoinstitutet fått i uppdrag att analysera utvecklingen på spelmarknaden och bl.a. lämna förslag till åtgärder för att möta negativa sociala konsekvenser på en framtida spelmarknad. Vänsterpartiet tycker inte att det finns anledning att avvakta denna utredning, när spelmöjligheterna nu utökas, utan anser att vissa åtgärder bör vidtas i förebyggande syfte.

Åldersgränser och krav om folkbokföring

I dag har vi 18-års gräns för automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och vadhållning på hästtävling. 18-årsgränsen tillämpas också frivilligt för vissa spel. För internationella kasinon gäller 20-årsgräns.

Med anledning av att propositionen avser att vidga möjligheterna för fler spelanordnare att anordna Internetspel i Sverige kan vi anta att spelandet över Internet kommer att öka. Ökat spelande ger ökad risk för spelberoende. Den forskning om spelberoende som bedrivs visar att en inte ringa andel av ungdomar under 18 år anses ha problem med sitt spelande eller vara spelberoende. Risken att bli spelberoende är snarare större än mindre när spelet bedrivs hemma än i offentliga lokaler. Vi anser därför att en 18-årsgräns ska gälla för spel över Internet.

Regeringens förslag innebär att föreskrifter om åldersgräns och bosättning kan meddelas i samband med tillståndsgivningen. Lagrådet har anfört att om avsikten är att ha en åldersgräns bör den finnas med bland förbuden i 35 § i lotterilagen. Detsamma gäller om det ska finnas krav på bosättning. Regeringen säger sig ha förståelse för Lagrådets synpunkter, men anför att hela ärendet skulle fördröjas om åldersgräns inarbetades i lagen eftersom ärendet då måste anmälas till EG-kommissionen igen. Vänsterpartiet anser att både kravet på 18 år som åldersgräns och folkbokföring ska finnas i lotterilagen och föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till sådan lagändring.

Varningstext

Den sociala kontrollen saknas när spelet bedrivs hemifrån via dator eller telefon. Risken för spelberoende är dessutom större vid snabba spel. Det bör därför finnas en återhållande mekanism inlagd i systemet som ger spelaren en påminnelse om riskerna med att spela. Vi anser att det vid spelets början och med jämna mellanrum under spelet bör komma en varningstext som informerar spelaren om vilka risker spelandet kan föra med sig och vart man kan vända sig för att söka hjälp för spelberoende. Denna varning kan fungera som en automatisk rullande återkommande text som spelanordnaren åläggs att via tillståndsgivningen ta in i sin sändning.

Stockholm den 4 april 2002

Charlotta L Bjälkebring (v)

Mats Einarsson (v)

Kenneth Kvist (v)

Boel Lindén (v)

Tanja Linderborg (v)

Peter Pedersen (v)

Tasso Stafilidis (v)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lotterilagen så att krav på 18-årsgräns och folkbokföring finns för dem som anordnar lotterier med elektromagnetiska vågor enligt vad i motionen anförs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om varningstext.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.